Одсек за географију

Интензивирају се напори за боље опремање рачунарске лабораторије и набавке одговарајућих софтвера за поље Географских информационих система који ће пружати подршку научно-истраживачком раду али и наставном процесу (за потребе реализације наставе из GIS-а, Картографије, Хидрологије, Климатологије, Геоморфологије, Геологије, Животне средине, Демографије, Туризма). Активности су усмерене на интеграцију научно-истраживачког подмлатка из области геонаука у Европску истраживачку зону, ЕРА (European Research Area).

Настављају се истраживања у циљу географског приказа стања животне средине Косова и Метохије. Ова проблематика представља сложен и многостран теоријско-методолошки поступак, интересантан не само као научно-истаживачка тема, већ и као задатак коме се са разлогом приписује изузетан друштвено-практични и развојни значај.

У току је подмлађивање наставног кадра пријемом нових сарадника у радни однос, као и избором сарадника са докторатом у виша, наставничка звања. Предузете су активности на усавршавању сарадника и наставника на сродним институцијама у земљи и иностранству.

Интензивирају се напори за бољу мобилност студената, док су у научно-истраживачком смислу у припреми пројекти намењени студентима ради образовања у области методологије научно-истраживсчког рада.

Остварује се координисана сарадња са неакадемским институцијама и органима локалне самоуправе.

У наредном периоду је потребно интензивирати реципрочне посете студената, наставника и сарадника ради размене научно-истраживачког искуства. Оно се додатно може оснажити припремом и развојем нових научно-истраживачких пројеката међународног и националног значаја.

Библиотечки фонд је обогаћен модерном литературом и референтним домаћим и међународним часописима, ради потреба студената и наставничког кадра.

Учествовање у реализацији наставе

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 61111 Увод у географију 1 TM ОБ 2 1 2
2. 61112 Картографија 1 НС ОБ 3 3 8
3. 61113 Геологија са петрографијом 1 СА ОБ 3 2 7
4. 61114 Климатологија са метеорологијом 1 НС ОБ 2 2 7
5. 61115 Енглески језик 1 1 АО ИЗ 1 1 6
6. 61116 Руски језик 1 1 АО ИЗ 1 1
7. 61121 Тематска картографија 2 НС ОБ 2 2 6
8. 61122 Математичка географија 2 СА ОБ 3 2 6
9. 61123 Основе заштите и унапређења животне средине 2 ТМ ОБ 3 2 6
10. 61124 Биогеографија 2 ТМ ОБ 2 2 6
11. 61125 Енглески језик 2 2 АО ИЗ 1 1 6
12. 61126 Руски језик 2 2 АО ИЗ 1 1
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
1. 61231 Геоморфологија 1 3 НС ОБ 3 3 8
2. 61232 Хидрологија 3 СА ОБ 2 2 7
3. 61233 Заштита животне средине и одрживи развој 3 ТМ ОБ 2 2 5
4. 61234 Географски информациони системи 3 НС ОБ 2 2 4
5. 61235 Педологија 3 ТМ ИЗ 2 1 6
6. 61236 Планска и нормативна заштита простора и животне средине 3 ТМ ИЗ 2 1
7. 61244 Туризам и простор 4 НС ИЗ 2 1 6
8. 61245 Хидрологија у туризму 4 НС ИЗ 2 1
9. 61241 Геоморфологија 2 4 НС ОБ 3 3 8
10. 61242 Демографија 4 ТМ ОБ 3 3 8
11. 61243 Антропогеографија 4 ТМ ОБ 3 2 8
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 61355 Политичка географија 5 НС ИЗ 2 1 6
2. 61356 Климатологија у туризму 5 НС ИЗ 2 1
3. 61351 Географија насеља и урбанизам 1 5 СА ОБ 2 2 7
4. 61352 Статистика у географији 5 ТМ ОБ 2 2 4
5. 61353 Географија Србије 5 СА ОБ 3 3 7
6. 61354 Педагогија са психологијом 5 ТМ ОБ 2 2 6
7. 61361 Географија насеља и урбанизам 2 6 СА ОБ 3 3 7
8. 61362 Туристичка географија 6 СА ОБ 2 2 8
9. 61363 Географске регије Србије 6 СА ОБ 3 3 9
10. 61364 Туристичке регије Србије 6 НС ИЗ 2 2 6
11. 61365 Педагошка психологија 6 НС ИЗ 2 2
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 61475 Културно наслеђе и туризам 7 НС ИЗ 2 1 4
2. 61476 Заштићени природни ресурси 7 НС ИЗ 2 1
3. 61471 Просторно планирање 1 7 НС ОБ 2 2 6
4. 61472 Туризам Србије 7 СА ОБ 2 2 6
5. 61473 Регионална географија северне хемисфере 7 АО ОБ 3 2 6
6. 61474 Методика наставе географије 1 7 СА ОБ 2 3 8
7. 61481 Просторно планирање 2 8 НС ОБ 3 3 6
8. 61482 Регионална географија јужне хемисфере 8 АО ОБ 3 3 6
9. 61483 Методика наставе географије 2 8 СА ОБ 2 3 7
10. 61484 Завичајна географија 8 НС ИЗ 2 1 5
11. 61485 Дешифровање аеро-фото снимака 8 НС ИЗ 2 1
12. 61486 Завршни рад 8 СА ОБ 0 0 6
Укупно часова активне наставе на години студија = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240

Модул 1. - ГЕОГРАФИЈА
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62111 Теорија природних и друштвених система 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 7
2. 62112 Регионални развој 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 8
3. 62113 Методологија физичке географије 1 НС ОМ 2 3 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 ТМ ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62114 Методе научноистраживачког рада
2. 62115 Методологија друштвене географије
5. 62121 Просторна економија 2 АО ОМ 3 3 0 0 0 6
6. 62122 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 7
7. Предмет изборног блока 2 2 НС ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62123 Методологија регионалне географије
2. 62124 Методологија туристичке географије
8. 62125 Мастер рад 2 НС ОМ 12
Модул 2. - ТУРИЗАM
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62116 Методе научно истраживачког рада 1 ТМ ОМ 2 3 0 0 0 8
2. 62117 Посебни облици туризма 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
3. 62118 Експлоатације туристичких ресурса 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62119 Енглески језик и комуникацијске вештине
2. 62120 Руски језик и комуникацијске вештине
5. 62126 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 8
6. 62127 Картирање и визуелизација туристичких система 2 ТМ ОМ 3 3 0 0 0 5
7. Предмет изборног блока 2 2 СА ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62128 Културна географија
2. 62129 Стратешки развој туристичких насеља
8. 62130 Мастер рад 2 НС ОМ 12

Наставници и сарадници Одсека за географију

...

Редовни професор

Радомир Д. Ивановић
Више информација
...

Ванредни професор

Данијела Ж. Вукоичић
Више информација
...

Ванредни професор

Јово М. Медојевић
Више информација
...

Ванредни професор

Саша А. Милосављевић
Више информација
...

Ванредни професор

Владица Д. Стевановић
Више информација
...

Ванредни професор

Милена М. Николић
Више информација
...

Доцент

Јован М. Драгојловић
Више информација
...

Доцент

Никола Р. Бачевић
Више информација
...

Доцент

Ивана Т. Пењишевић
Више информација
...

Доцент

Драган Д. Радовановић
Више информација
...

Асистент са докторатом

Бојана М. Јанџиковић
Више информација
...

Асистент

Душан Б. Ристић
Више информација
...

Асистент

Марко Р. Ивановић
Више информација
...

Асистент

Никола М. Милентијевић
Више информација
© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин