Основне академске студије Математике

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области математичких наука;
 • да студент поседује основна знања из области математичких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основним математичким проблемима потребним за дефинисање основа разних математичких дисциплина;
 • упознавање са основним областима математичких и рачунарских наука, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним објектима, концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области математике, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика основних академских студија по акредитацији 2020

Р.бр. Шиф.Пред. Назив предмета Сем. Пред. Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 43111 Математичка анализа 1 1 3 3 8
2 43112 Линеарна алгебра 1 3 3 7
3 43113 Основи рачунарске технике 1 3 3 7
4 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 7
1 43114 Елементарна математика
2 43115 Основи физике
5 43121 Математичка анализа 2 2 3 3 8
6 43122 Алгебра 1 2 3 3 7
7 43123 Нацртна геометрија 2 2 2 4
8 43124 Аналитичка геометрија 2 2 2 5
9 Блок 2 Изборни блок 2 2 2 2 7
3 43125 Финансијска математика
4 43126 Основи комбинаторике
Укупно часова активне наставе 23 23
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
10 43231 Математичка анализа 3 3 3 3 7
11 43232 Дискретне структуре 3 3 3 7
12 43233 Основи геометрије 3 2 2 6
13 43234 Алгебра 2 3 3 3 6
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 1 1 4
5 43235 Енглески језик 1
6 43236 Руски језик 1
15 43241 Математичка анализа 4 4 3 3 7
16 43242 Алгоритми и структуре података 4 2 3 7
17 43243 Психологија 4 3 2 8
18 43244 Линеарно програмирање 4 2 2 4
19 Блок 4 Изборни блок 4 4 1 1 4
7 43245 Енглески језик 2
8 43246 Руски језик 2
Укупно часова активне наставе 22 22
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 43351 Реална анализа 5 2 2 4
21 43352 Објектно орјентисано програмирање 5 2 3 7
22 43353 Педагогија 5 3 2 8
23 43354 Обичне диференцијалне једначине 5 2 2 4
24 Блок 5 Изборни блок 5 5 1 2 6
9 43355 Историја математике
10 43356 Нееуклидске геометрије
25 43361 Увод у диференцијалну геометрију 6 2 2 4
26 43362 Нумеричка анализа 6 3 3 7
27 43363 Комплексна анализа 6 3 3 6
28 43364 Методика наставе математике 1 6 2 2 7
29 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 43365 Програмски пакети у математици
12 43366 Базе података
Укупно часова активне наставе 22 23
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 43471 Увод у теорију вероватноћа 7 2 2 5
31 43472 Парцијалне једначине 7 3 3 5
32 43473 Методика наставе математике 2 7 2 2 7
33 43474 Математичко моделовање 7 2 2 4
34 43475 Стручна пракса 1 7 0 0 3
35 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 7
13 43476 Нумеричке методе
14 43477 Нелинеарна оптимизација
36 43481 Математичка статистика 8 2 2 5
37 43482 Функционална анализа 8 3 3 6
38 43483 Топологија 8 3 2 5
39 43484 Стручна пракса 2 8 0 0 3
40 Блок 8 Изборни блок 8 8 1 2 6
15 43485 Информационе технологије у образовању
16 43486 Интегралне једначине
41 43487 Завршни рад 8 0 0 4
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области математичких наука;
 • да студент поседује основна знања из области математичких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основним математичким проблемима потребним за дефинисање основа разних математичких дисциплина;
 • упознавање са основним областима математичких и рачунарских наука, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним објектима, концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области математике, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (предавањима, вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Савладавањем студијског програма Математика студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области математичких наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија;
 • способност повезивања различитих области математичких и рачунарских наука;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер академским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно дипломирани математичари, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Студијски програм Математика основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајaн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Математика основних академских студија по акредитацији 2013

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 42111 Математичка анализа 1 1 3 3 9
2 42112 Линеарна алгебра 1 3 3 8
3 42113 Техничке основе информатике 1 3 3 7
4 Блок 1 Изборни блок 1 1
1 11155 Енглески језик 1 1 1 6
2 11156 Руски језик 1 1 1 6
5 42121 Математичка анализа 2 2 3 3 9
6 42122 Алгебра 1 2 3 3 7
7 42123 Аналитичка геометрија 2 3 3 8
8 Блок 2 Изборни блок 2 2
1 11254 Енглески језик 2 1 1 6
2 11255 Руски језик 2 1 1 6
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60
ДРУГА ГОДИНА
9 42231 Математичка анализа 3 3 3 3 9
10 42232 Дискретне структуре 3 3 3 7
11 42233 Геометрија 1 3 2 2 7
12 42234 Алгебра 2 3 3 3 7
13 42241 Математичка анализа 4 4 3 3 9
14 42242 Програмски језици и програмирање 4 3 2 7
15 42243 Увод у теорију вероватноће 4 2 2 6
16 42244 Обичне диференцијалне једначине 4 3 3 8
Укупно часова активне наставе 22 21
Укупно ЕПСБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
17 42351 Реална анализа 5 3 3 8
18 42352 Методика наставе математике 5 3 3 8
19 42353 Педагогија са психологијом 5 2 2 6
20 Блок 3 Изборни блок 3 5
1 42354 Линеарно програмирање 2 2 8
2 42355 Математичка логика 2 2 8
21 42361 Комплексна анализа 6 3 3 8
21 42362 Нумеричка анализа 6 3 3 8
23 42363 Историја математике 6 2 2 6
24 Блок 4 Изборни блок 4 6
1 42364 Геометрија 2 2 2 8
2 42365 Алгебра 3 2 2 8
Укупно часова активне наставе 20 20
Укупно ЕПСБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
25 42471 Математичка статистика 7 2 3 6
26 42472 Основе математичког моделирања 7 3 2 6
27 42473 Парцијалне једначине 7 3 3 7
28 Блок 5 Изборни блок 5 7
1 42474 Нумеричке методе 2 2 7
2 42475 Теорија бројева 2 2 7
29 42481 Функционална анализа 8 3 3 7
30 42482 Нацртна геометрија 8 3 3 7
31 42483 Топологија 8 3 3 7
32 Блок 6 Изборни блок 6 8
1 42484 Интегралне једначине 2 2 7
2 42485 Програмски пакети у математици 2 2 7
33 42486 Завршни рад 8 0 0 6
Укупно часова активне наставе 21 21
Укупно ЕПСБ 60

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области математичких наука;
 • да студент поседује основна знања из области математичких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме и зна да примени савремене информационе технологије у решавању практичних проблема;
 • да студент разуме савремена кретања у области математике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математичких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за даље школовање;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са основним математичким проблемима потребним за дефинисање основа разних математичких дисциплина;
 • упознавање са основним областима математичких и рачунарских наука, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним објектима, концептима и методама које те области изучавају;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
 • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области математике, сагласни су са захтевима времена, захтевима тржишта рада и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијском програму и методама наставе.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области математичких наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених информационих технологија;
 • способност повезивања различитих области математичких и рачунарских наука;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области математике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
 • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
 • способност за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исходи студијског програма, према којима би свршени студенти, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Студијски програм Математика основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област математичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора. У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области математичких наука.

Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Математика основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин