Основне академске студије Физике

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • анализе проблема, синтезе и предвиђања решења и последица;
 • овладавања сложеним методама, поступцима и процесима истраживања у физици;
 • развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења о физичким појавама и адекватан приступа у сврху решавања проблема;
 • перманентног учења и усавршавања;
 • креативна примене знања у пракси;
 • самостални или тимски рад;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • презентовање резултата свог рада;
 • поштовања професионалне етике.
 • Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметноспецифичне способности:

 • темељно познавање и разумевање научних законитости у области физике;
 • решавања конкретних истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • повезивања основних знања из различитих области физике и њихове примене;
 • познавање стратегије преношења знања и ефикасног комуницирања са групама и индувидуама;
 • праћења и примене новина у струци;
 • конструисање модела физичких система у физици;
 • развоја вештина и спретности у употреби математичких и информатичких метода;
 • разумевање савремених кретања у области физике и других наука;
 • примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • налажења и итерпретација релевантних информација на основу стручне литературе;
 • прикупљање релевантних података употребом савремених информационокомуникационих технологија;
 • оспособљеност за даље академско и стручно усавршавање.
 • Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је обезбеђивање и стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Студије треба да обезбеде стицање теоријских и практичних знања, као и вештина потребних за успешно обављање основних академских и стручних послава у области физике. Стечене компетенције на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама. Стручњаци овог профила, односно дипломирани физичари школују се да могу квалитетно да изводе све облике наставе физике у основним школама, као и у гимназијама, и средњим стручним школама. Стечено звање по завршетку студија омогућава студентима да професионално обављају послове и у научно истраживачким и здравственим установама и привреди.

  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Физика основних академских студија по акредитацији 2021

  Редни број Шифра Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
  Изборни
  Тип предмета
  П В ДОН СТИР/ИР
  ПРВА ГОДИНА
  1. 31121 Физичка механика 1 4 2 2 0 10 О ТМ
  2. 31111 Математика 1 1 3 3 0 0 8 О AO
  3. МММ003 Основи рачунарске технике 1 3 3 0 0 7 О СА
  4. ИИ1 Изборнa групa 1 1 1 1 0 0 4 И АО
  1. HF555 Енглески језик 1
  2. HF111 Руски језик 1
  5. 31241 Мерења у физици 2 1 1 0 0 4 О СА
  6. 31221 Молекуларна физика и термодинамика 2 4 2 2 0 10 О ТМ
  7. 31211 Математика 2 2 3 3 0 0 9 О AO
  8. 31222 Методологија решавања рачунских задатака 2 2 1 0 0 4 О ТМ
  9. ИИ2 Изборнa групa 2 2 1 1 0 0 4 И АО
  1. HF Енглески језик 2
  2. HF222 Руски језик 2
  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 22 17 4 60
  Укупно часова активне наставе на години 43
  ДРУГА ГОДИНА
  1. 31331 Електромагнетизам 1 3 3 2 1 0 8 O НС
  2. 31311 Математика 3 3 3 3 0 0 8 O АО
  3. 31332 Математичка физика 3 3 2 0 0 7 О НС
  4. ИИ3 Изборнa групa 3 3 2 0 2 0 6 И ТМ
  1. 31321 Огледи у настави физике
  2. 31322 Иновативни експерименти у настави физике
  5. 31431 Електромагнетизам 2 4 3 1 1 0 7 O НС
  6. 31432 Оптика 4 2 1 1 0 5 O НС
  7. 31433 Увод у теоријску механику 4 2 2 0 0 5 O НС
  8. 31441 Основи програмирања 4 2 2 0 0 4 O СА
  9. ИИ4 Изборнa групa 4 4 2 0 2 0 5 И СА
  1. 31442 Моделовање физичких процеса
  2. 31443 Примена рачунара у физици
  10. 314444 Хемија 4 2 0 2 0 5 O СА
  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 24 13 9 60
  Укупно часова активне наставе на години 46
  ТРЕЋА ГОДИНА
  1. 31531 Електродинамика 5 3 3 0 0 8 O НС
  2. 31532 Основи квантне механике 5 3 3 0 0 8 O НС
  3. HF333 Педагогија 5 3 2 0 0 8 О ТМ
  4. ИИ5 Изборнa групa 5 5 2 0 2 0 5 И СА
  1. 3154F Обновљиви извори енергије
  2. 31542 Конвенционални извори енергије
  5. 31631 Основи физичке електронике 6 2 1 1 0 5 O НС
  6. 31632 Атомска физика 6 3 2 0 0 7 O НС
  7. 31633 Статистичка физика 6 2 2 0 0 6 O НС
  8. HF444 Психологија 6 3 2 0 0 8 О ТМ
  9. ИИ6 Изборнa групa 6 6 2 0 2 0 5 И СА
  1. 31641 Физика сензора
  2. 31642 Основи астрономије и астрофизика
  Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 15 5 60
  Укупно часова активне наставе на години 43
  ЧЕТВРТА ГОДИНА
  1. 31731 Основи нуклеарне физике 7 3 2 1 0 7 O НС
  2. 317322 Увод у физику чврстог стања 7 3 2 0 0 7 О НС
  3. 31421 Методика наставе физике 7 2 0 3 0 6 O ТМ
  4. 317333 Физика ласера 7 2 1 1 0 5 О НС
  5. 31741 Стручна пракса 1 7 0 0 0 0 90 3 О СА
  6. 31841 Експерименталне методе у физици 8 2 0 2 0 5 O СА
  7. ИИ7 Изборнa групa 7 8 2 1 0 0 3 И АО
  1. 31811 Историја физике
  2. 31812 Развој научно-истраживачке мисли
  8. ИИ8 Изборнa групa 8 8 2 2 1 0 6 И СА
  1. 31842 Физика јонизованих гасова и плазме
  2. 31843 Физика таласа
  9. ИИ9 Изборнa групa 9 8 2 2 0 0 5 И СА
  1. 31844 Радијациона физика
  2. 31845 Физика високих енергија
  10. ИИ10 Изборнa групa 10 8 2 2 0 0 5 И СА
  1. 31846 Дозиметрија и детекција зрачења
  2. 31847 Биофизика
  11. 31848 Стручна пракса 2 8 0 0 0 0 90 3 О СА
  12. 31849 Предмет завршног рада 8 0 0 10 СА
  13. 31850 Завршни рад 8 0 0 0 0 0 5 О СА
  Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 20 12 8 180 60
  Укупно часова активне наставе на години 41
  Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 173 180 240
             

  Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

  • анализе проблема, синтезе и предвиђања решења и последица;
  • овладавања сложеним методама, поступцима и процесима истраживања у физици;
  • развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења о физичким појавама и адекватан приступа у сврху решавања проблема;
  • перманентног учења и усавршавања;
  • креативна примене знања у пракси;
  • самостални или тимски рад;
  • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
  • презентовање резултата свог рада;
  • поштовања професионалне етике.

  Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметноспецифичне способности:

  • темељно познавање и разумевање научних законитости у области физике;
  • решавања конкретних истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака;
  • повезивања основних знања из различитих области физике и њихове примене;
  • познавање стратегије преношења знања и ефикасног комуницирања са групама и индувидуама;
  • праћења и примене новина у струци;
  • конструисање модела физичких система у физици;
  • развоја вештина и спретности у употреби математичких и информатичких метода;
  • разумевање савремених кретања у области физике и других наука;
  • примене стечених знања у решавању практичних проблема;
  • налажења и итерпретација релевантних информација на основу стручне литературе;
  • прикупљање релевантних података употребом савремених информационокомуникационих технологија;
  • оспособљеност за даље академско и стручно усавршавање.

  Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је обезбеђивање и стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Студије треба да обезбеде стицање теоријских и практичних знања, као и вештина потребних за успешно обављање основних академских и стручних послава у области физике. Стечене компетенције на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама. Стручњаци овог профила, односно дипломирани физичари школују се да могу квалитетно да изводе све облике наставе физике у основним школама, као и у гимназијама, и средњим стручним школама. Стечено звање по завршетку студија омогућава студентима да професионално обављају послове и у научно истраживачким и здравственим установама и привреди.

  Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

  • анализе проблема, синтезе и предвиђања решења и последица;
  • овладавања сложеним методама, поступцима и процесима истраживања у физици;
  • развоја аналитичког, критичког и самокритичког мишљења о физичким појавама и адекватан приступа у сврху решавања проблема;
  • перманентног учења и усавршавања;
  • креативна примене знања у пракси;
  • самостални или тимски рад;
  • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
  • презентовање резултата свог рада;
  • поштовања професионалне етике.

  Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

  • темељно познавање и разумевање научних законитости у области физике;
  • решавања конкретних истраживачких проблема уз употребу научних метода и поступака;
  • повезивања основних знања из различитих области физике и њихове примене;
  • познавање стратегије преношења знања и ефикасног комуницирања са групама и индувидуама;
  • праћења и примене новина у струци;
  • конструисање модела физичких система у физици;
  • развоја вештина и спретности у употреби математичких и информатичких метода;
  • разумевање савремених кретања у области физике и других наука;
  • примене стечених знања у решавању практичних проблема;
  • налажења и итерпретација релевантних информација на основу стручне литературе;
  • прикупљање релевантних података употребом савремених информационо-комуникационих технологија;
  • оспособљеност за даље академско и стручно усавршавање.

  Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира квалификација. Исход студијског програма је обезбеђивање и стицање свих неопходних компетенција за образовање стручњака високо образовног профила. Студије треба да обезбеде стицање теоријских и практичних знања, као и вештина потребних за успешно обављање основних академских и стручних послава у области физике. Стечене компетенције на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама. Стручњаци овог профила, односно дипломирани физичари школују се да могу квалитетно да изводе све облике наставе физике у основним школама, као и у гимназијама, и средњим стручним школама. Стечено звање по завршетку студија омогућава студентима да професионално обављају послове и у научно истраживачким и здравственим установама и привреди.

  Студијски програм Физика основних академских студија садржи све основне елементе курикулума, који важе за област физичких наука, те као такав се изводи на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

  Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

  У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.

  Да би се осигурала компатибилност предложеног студијског програма Физика основних академских студиja и одговарајућих студијских програма из европског образовног простора извршена је детаљна анализа и поређење.

  Компатибилност студија овог студијског програма осигурана је задржавањем услова уписа, темељне структуре и садржаја програма. Уочљив је значајaн квалитет, савременост и међународна усаглашеност овог предложеног студијског програма, са студијским програмима овог типа, који се реализују на иностраним високо школским установама, посебно у оквиру европског образованог простора.

  Поређење програма према заступљености појединих главних група предмета показује значајан степен њихове усаглашености, док су извесна минимална оступања присутна код изборних предмета. Уз то, многи предмети предложеног и упоредивих студијских програма имају сличне садржаје, али им се називи донекле разликују.

  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Физика основних академских студија по акредитацији 2014

  Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
  П В ДОН
  ПРВА ГОДИНА
  1. 31131 Физичка механика 1 НС O 4 2 2 10
  2. 31122 Математика 1 1 TM O 3 3 0 10
  3. 31123 Основи информатике 1 AO O 2 2 0 6
  4. ИИ1 Изборнa групa 1 1
  1 31144 Енглески језик 1 АО И 1 1 0 4
  2 31145 Руски језик 1 АО И 1 1 0 4
  5. 31231 Молекуларна физика и термодинамика 2 НС O 4 2 2 10
  6. 31222 Математика 2 2 ТМ O 3 3 0 10
  7. 31223 Основи програмирања 2 AO O 2 2 0 6
  8. ИИ2 Изборнa групa 2 2
  1 31244 Енглески језик 2 АО И 1 1 0 4
  2 31245 Руски језик 2 АО И 1 1 0 4
  Часова активне наставе на години студија 20 16 4 60
  Укупно часова активне наставе на години студија = 40
  ДРУГА ГОДИНА
  1. 31331 Електромагнетизам 1 3 НС O 3 2 1 8
  2. 31322 Математика 3 3 ТМ O 3 2 0 8
  3. 31323 Математичка физика 3 TM О 2 2 0 6
  4. 31314 Хемија 3 АО O 2 0 2 5
  5. 31345 Основи астрономије и астрофизика 3 СА O 2 0 0 3
  6. 31431 Електромагнетизам  2 4 НС O 3 2 1 8
  7. 31432 Оптика 4 НС O 2 1 1 6
  8. 31423 Увод у теоријску механику 4 ТМ O 2 2 0 6
  9. 31444 Метрологија и обрада резултата  мерења 4 СА O 2 1 0 4
  10. ИИ3 Изборнa групa 3 4
  1 31445 Моделирање физичких процеса СА И 2 0 2 6
  2 31446 Примена рачунара у физици СА И 2 0 2 6
  Часова активне наставе на години студија 23 12 7 60
  Укупно часова активне наставе на години студија = 42
  ТРЕЋА ГОДИНА
  1. 31531 Електродинамика 5 НС O 3 2 0 7
  2. 31542 Физика јонизованих гасова 5 СА O 2 2 0 5
  3. 31533 Основи електронике 5 НС O 3 1 2 7
  4. 31544 Експерименталне методе у физици 5 СА O 1 0 2 4
  5. 31515 Педагогија са психологијом 5 АО О 2 2 0 7
  6. 31631 Основи квантне механике 6 НС O 3 3 0 9
  7. 31632 Атомска физика 6 НС O 3 2 0 7
  8 ИИ4 Изборнa групa 4 6
  1 31674 Статистичка физика ТМ И 2 3 0 7
  2 31675 Механика непрекидних средина ТМ И 2 3 0 7
  9. ИИ5 Изборнa групa 5 6
  1 31676 Физика сензора НС И 2 0 2 7
  2 31677 Физичко-техничка мерења НС И 2 0 2 7
  Часова активне наставе на години студија 21 15 6 60
  Укупно часова активне наставе на години студија = 42
  ЧЕТВРТА ГОДИНА
  1. 31731 Основи нуклеарне физике 7 НС O 3 2 0 7
  2. 31742 Увод у физику чврстог стања 7 СА О 3 2 0 7
  3. 31723 Методика наставе физике 1 7 ТМ O 2 0 2 6
  4. 31714 Историја и филозофија физике 7 АО О 2 0 0 3
  5. ИИ6 Изборнa групa 6 7
  1 31785 Дозиметрија и заштита од зрачења СА И 2 0 2 7
  2 31786 Физика заштите животне средине СА И 2 0 2 7
  6 31821 Методика наставе физике 2 8 ТМ O 2 0 2 6
  7. 31822 Методика решавања рачунских задатака 8 ТМ O 2 1 0 4
  8. 31843 Огледи у настави физике 8 СА О 2 0 3 7
  9. ИИ7 Изборнa групa 7 8
  1 31885 Обновљиви извори енергије СА И 2 2 6
  2 31886 Нуклеарна енергетика СА И 2 2 6
  10. ИИ8 Изборнa групa 8 8
  1 31887 Радијациона физика СА И 2 2 7
  2 31888 Биофизика СА И 2 2 7
  Часова активне наставе на години студија 22 9 9 60
  Укупно часова активне наставе на години студија = 40
  Укупно часова активне наставе на години студија = 164
  Укупно ЕСПБ бодова 240

  Циљеви студијског програма су:

  • оспособљавање студента за практичан рад у настави физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама;
  • да студент поседује основна знања из области физике, да буде способан да их повеже и примени;
  • да студент разуме и зна да примени савремена сазнања из различитих области физике у решавању практичних проблема;
  • да студент разуме савремена кретања у области физике и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
  • припрема за даље школовање и усавршавање;
  • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити животне средине;
  • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање свести о вредностима савременог друштва.

  Наведени циљеви се постижу кроз:

  • упознавање са основном апаратуром потребном за проучавање различитих дисциплина физике;
  • упознавање са основним областима физике, њиховим улогама и међусобним односима, као и основним концептима и методама које те области изучавају;
  • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема;
  • развијање способности учења нових модела, техника и технологија;
  • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
  • подстицање комуникативности и тимског рада.

  Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

  Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању академских вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области физике, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Природно-математичком факултету.

  Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (рачунске и лабораторијске вежбе, студијске посете физичким лабораторијама и институтима, семинарски радови, колоквијуми, тестови, практичан рад у настави и друго).

  Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

     Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

  • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
  • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
  • способност за професионално напредовање;
  • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
  • способност примене знања у пракси;
  • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
  • способност презентовања резултата свог рада;
  • способност поштовања професионалне етике.

    Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

  • познавање и разумевање основних области физике;
  • познавање, разумевање и способност примене достигнућа савремене физике;
  • разумевање савремених кретања у области физике и других наука;
  • способност повезивања различитих области физике;
  • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
  • способност праћења и примене новина у струци;
  • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физике и сродних области, тј. за даље самостално стручно усавршавање;
  • способност анализе и процене исправности резултата свог и туђег рада;
  • способност за наставак школовања на дипломским академским студијама.

  Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно физичари, стекли низ креативних способности које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.    Оне би их оспособиле за запошљавање као професора физике у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, а такође и у научно истраживачким установама и привреди.

  Студијски програм основних академских студија садржи све основне елементе курикулума за физику, који се изводе на готово свим високошколским установама овога типа у свету.

  Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

  У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу, а које изводе образовање у области физичких наука.

  © 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин