Докторске студије Информатике

Циљеви студијског програма докторских академских студија ИНФОРМАТИКА су:

 • унапређивање и систематизација знања стеченог на претходним нивоима образовања,
 • постизање научних способности и академских вештина (писање научних радова и предлога пројеката и презентација сопствених истраживања),
 • развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере,
 • оспособљавање првенствено за самостални истраживачки рад,
 • оспособљавање за рад у истраживачким тимовима и укључивање у националне и међународне научно-истраживачке пројекте и др.

Циљ студијског програма Докторских академских студије Информатика је да обезбеди будућем доктору наука оспособљеност за самосталан научни рад и квалитетну научну комуникацију са стручњацима из области рачунарских наука и сродних дисциплина, лаку примену знања у пракси и научно-истраживачком раду, као и преношење знања на млађе истраживаче (менторство); да се будући доктори наука оспособе да примењују фундаментална знања из информатике и сродних природних наука, да учествују на домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима, да самостално изводе истраживања и интерпретирају добијене резултате; да раде у мултидисциплинарним тимовима који решавају проблеме у ИТ сектору; да идентификују, формулишу и решавају информатичке аспекте проблема у животном окружењу; да поседују професионалну и етичку одговорност. Укратко речено, да се по завршетку студија формирају стручњаци који могу у потпуности да одговоре изазовима савременог информатичког доба у коме живимо.

Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са циљевима високошколске установе на којој се програм изводи као и са савременим правцима развоја рачунарских науке код нас и у свету. Програмом се обезбеђује интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима, универзитетској настави и делатностима у ИТ сектору.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм ИНФОРМАТИКА доктроских студија по акредитацији 2022

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С O/И Часови акт. наставе ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1 Изборни блок 1 1 И 8 4 15
1 ДСИ111 Методологија научно-истраживачког рада у информатици
2 ДСИ112 Технике и модели за дубинску анализу података
3 ДСИ113 Симболичка израчунавања
4 ДСИ114 Напредне нумеричке методе
2 ДСИ115 Студијски истраживачки рад 1 1 О 8 15
3 Изборни блок 2 2 И 5 5 15
5 ДСИ211 Напредни интелигентни системи
6 ДСИ212 Напредни криптографски алати и алгоритми
7 ДСИ213 Дизајн и анализа алгоритама
4 Изборни блок 3 2 И 5 5 15
8 ДСИ214 Мобилно и свеприсутно рачунарство
9 ДСИ215 Паралелно и дистрибуирано програмирање
10 ДСИ216 Машинско учење
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Друга година
5 Изборни блок 4 3 И 4 2 15
11 ДСИ311 Напредна обрада сигнала слике и говора
12 ДСИ312 Архитектуре и структуре дигиталних рачунарских јединица
13 ДСИ313 Информационо-комуникациони системи нових генерација
6 Изборни блок 5 3 И 4 2 15
14 ДСИ314 Нумеричка оптимизацијa
15 ДСИ315 Квалитет и стандарди у рачунарству
16 ДСИ316 Неуронске мреже
7 ДСИ317 Студијски истраживачки рад 2 3 О 8 6
8 Изборни блок 6 4 И 4 3 15
17 ДСИ411 Научна израчунавања
18 ДСИ412 Биоинформатичке и биомедицинске технологије
19 ДСИ413 Напредне теме из теорије кодова
9 ДСИ414 Студијски истраживачки рад 3 4 О 13 9
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Трећа година
10 ДСИ511 Студијски истраживачки рад 4 5 О 20 24
11 ДСИ611 Израда докторске дисертације 6 О 10 18
12 ДСИ612 Докторска дисертација 6 О 10 18
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 120 180

Савладавањем студијског програма докторских академских студија Информатика, студент стиче опште и специфичне способности које су резултат квалитетног обављања наставног процеса. Програм докторских студија Информатика, треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

 • самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области рачунарских наука у којој су докторирали и организују и остварују развојна и научна истраживања у многим истраживачким центрима;
 • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима информатичке струке и да разумеју и користе најсавременија знања у информатици; критички мисле, делују креативно и независно;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • су оспособљени да своје експерименталне резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења и друго;
 • доприносе развоју одговарајуће научне дисциплине и рачунарске науке уопште;
 • формирају став о неопходности перманентног усавршавања;
 • имају способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама, способност логичког мишљења, формулисања претпоставки и извођења закључака.

Савладавањем студијског програма докторских студија ИНФОРМАТИКА студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • темељно познавање и разумевање научних дисциплина рачунарске науке;
 • способност решавања проблема уз употребу одговарајућих научних метода, специјализованих софтвера и поступака применљивих у рачунарским истраживањима;
 • повезивање основних знања из различитих области информатике и њихова примена;
 • способност праћења савремених достигнућа у својој струци;
 • развој вештина, спретности и употребе знања у одговарајућем подручју информатике;

Поседовање наведених компентенција је операционализовано захтевом да студент докторских студија мора имати бар један рад прихваћен за штампу у часопису са SCI листе, односно SCIe листе који се односи на истраживања из докторске дисертације у тренутку јавне одбране дисертације.

Исходи учења програма докторских студија Информатика су усаглашени са исходима учења националног оквира квалификација, које предлаже Национални савет за високо образовање и дати су појединачно за сваки предмет на докторским студијама.

Докторске академске студије Информатика на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, пружају студентима научна и стручна сазнања из области рачунарских наука заснована на квалитетним и савременим концептима и критеријумима за одабир наставних садржаја у области рачунарских научних дисциплина. Студијски програм је целовит, свеобухватан и усаглашен са мастер академским студијама информатике. Студијски програм је суштински и формално усаглашен са стратегијама развоја образовања, науке и струке у Републици Србији. Осим тога, студије су у пуној мери усаглашене и са одговарајућим студијским програмима универзитета са европског образовног простора.

Програм докторских студија Информатика, кроз савремено осмишљене предмете, нуди студентима најновија научна сазнања из информатике. Велики број изборних предмета на докторским студијама омогућава студентима упознавање са ужом научном облашћу у оквиру које се опредељују да раде докторску дисертацију. Флексибилна концепција програмских садржаја предмета омогућава праћење нових остварења и достигнућа у науци. Студијски програм је конципиран као логички наставак и надградња мастер студија.

Структура програма докторских студија је усаглашена са стандардима европског образовног простора. Усаглашеност се огледа, пре свега, у условима уписа: лица која су завршила студије другог нивоа, из области информатике или сродних научних области. Сви предмети су једносеместрални. Научни рад студената се остварује кроз студијски истраживачки рад током читавог периода трајања студија. Студије трају три године и њиховим завршетком се остварује 180 ЕСПБ. Усвојени систем преноса бодова омогућава прелаз и наставак студија на високошколским институцијама у земљи и иностранству са компатибилним програмима, посебно имајући у виду услове преласка у наредну годину и услове стицања дипломе.

Ред. бр. Име и презиме Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом
1 Стефан Панић Природно-математички   факултет, Универзитет у Приштини
2 Негован Стаменковић Природно-математички   факултет, Универзитет у Приштини
3 Градимир Миловановић Српска академија   наука и уметности
4 Марко Петковић Природно-математички   факултет, Универзитет у Нишу
5 Зоран Перић Електронски   факултет, Универзитет у Нишу
6 Дејан Милић Електронски   факултет, Универзитет у Нишу
7 Милан Савић Природно-математички   факултет, Универзитет у Приштини
8 Небојша Денић Природно-математички   факултет, Универзитет у Приштини
9 Александар Марковић Природно-математички   факултет, Универзитет у Приштини
10 Часлав Стефановић Природно-математички   факултет, Универзитет у Приштини

У складу са друштвеним потребама, потребама развоја рачунарских наука као и експанзивним развојем ИТ сектора, расписује се Конкурс за упис на докторске академске студије Информатика.

Конкурс за студијски програм ДАС Информатике се расписује за највише 5 студената годишње. Тај број мотивисан је намером да се настава изводи или у малим групама или менторски, омогућујући тако сваком студенту да уз интензивну комуникацију са руководиоцем студијског програма, наставницима и изабраним потетенцијалним ментором профилише свој пут кроз област Информатике. Комисија за упис, спроводи конкурс и врши одабир пријављених кандидата.

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу јединствене ранг листе на Одсеку за информатику, која се формира на бази основних и допунских критеријума дефинисаних Правилником о докторским академским студијама Природно-математичког факултета, а у оквиру броја пријављених кандидата у складу са утврђеном квотом за упис. Рангирање кандидата на бази основних критеријума утврђује се на основу: 1. просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, 2. дужине студирања на основним и мастер академским студијама, 3. компатибилности програма, 4. полагањем пријемног испита, 5. обављањем усменог разговора са кандидатом (интервју). Додатни критеријуми утврђује се на основу: 1. учешће у научноистраживачким пројектима током или након студија, 2. научне продукције.

Упис кандидата на докторске академске студије Информатике је регулисан Статутом факултета. Процедура уписа је јавна. У прву годину докторских студија могу се уписати лица које имају завршене основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама, као и лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије, са најмање 300 ЕСПБ и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије. На докторске студије може да пређе лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној-образовној области на другој акредитованој високошколској установи и при томе се врши упоређивања садржаја наставног програма са студијским програмом установе, признавање положених испита и признавање оствареног броја ЕСПБ бодова и обавља се усмени разговор са кандидатом у циљу процене способности за бављење научно-истраживачким радом. Признавање испита, пренос ЕСПБ бодова и усмени разговор са кандидатом у циљу процене способности за бављење научно-истраживачким радом обавља Комисија за упис.

Упис на докторске студије врши се на начин и по поступку прописаним конкурсом који расписује Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, а у складу са Законом. За упис на докторске студије потребно је познавање бар једног страног језика и оспособљеност за бављење научноистраживачким радом. Детаљи о садржају полагања пријемног испита су јавно доступни на сајту Факултета.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин