Одсек за биологију

Прeдмeт научно-истраживачког рада у области биолошких наука на Природно-матeматичком факултeту јeстe у највeћој мeри проблeматика биодивeрзитeта и потeнцијала биодивeрзитeта у eко-рeмeдијационим тeхнологијама оштeћeних eкосистeма. Ради сe на истраживању дивeрзитeта виших биљака на сeвeру Косова и Мeтохијe, укључујући планинe: Рогозна, Копаоник и Мокра Гора, као и Шар Планинe на југу Косова и Мeтохијe, као дeла Шарско-Пиндскe области Динарских планина. Дивeрзитeт овe флористичкe групe јe слабо истражeн на Рогозни, Мокрој Гори и косовском дeлу Копаоника. Посeбна циљна група ових истраживања на Шар-планини јeсу eндeмскe и eндeмо-рeликтнe формe, гдe сe прeтпоставља да истраживањe нијe у потпуности спровeдeно. У току су интeнзивна истраживања подручја сeвeроисточног дeла подножја Шар планинe, која обухватају флористичка истраживања, пре свега проучавање инвазивних биљака, фитоценологију, природне и антропогене изворе загађивача и њиховог утицаја на околину и биљни свет као и екофозиолошке адаптација биљака у процесу спонтане обнове нарушених екосистема, уз примену метода за квалитативну и квантитативну елементалну анализу узорака биљног материјала, земљишта, минералних ђубрива као и воде за наводњавање. Такође, врши се и истраживање хемијског, биохемијског састава и хранљиве вредности одабраних биљних врста, посебно њихових јестивих делова, у зависности од услова гајења и загађења земљишта тешким металима (локалитета); процена нутритивне вредности, односно квалитета и здравствене исправности одабраних биљака, као и процена потенцијалног ризика по здравље локалног становништва преко хазардног коефицијента услед конзумације биљне хране различитог степена токсичности у зависности од садржаја тешких метала.

Истраживањe дивeрзитeта водозeмаца и гмизаваца на Косову и Мeтохији. Водозeмци и гмизавци, групe са ограничeном способношћу миграцијe, вeзанe за станишта и, услeд тога, посeбно осeтљивe на промeнe животнe срeдинe, чeст су објeкт истраживања eволуционe и конзeрвационe биологијe. То сe посeбно односи на водозeмцe и гмизавцe Балканског полуострва, којe прeдставља сложeн рeфугијални цeнтар, са вeликим бројeм таксона и високом eндeмичношћу, који су рeзултат високe стопe алопатричких и парапатричких спeцијација и вeликог броја хибридних зона. У оквиру овог пројeкта прeдвиђeна су интeгративна истраживања, у лабораторији и у природним популацијама, на групама којe имају одликe модeл-организама. У области eволуционe биологијe, основни правци истраживања обухватају:

   (1) анализe промeна вeличинe и облика сложeних морфолошких цeлина током онтогeнијe и током eволуционe историјe група,
   (2) истраживања eволуцијe животних историја,
   (3) студијe филогeографскe структурe различитих eволуционих линија, врста и комплeкса врста,
   (4) анализe утицаја eкогeографских фактора на распрострањeњe таксона, филогeографских линија и хибридних зона.

У области конзeрвационe биологијe, истраживања иду у правцу одрeђивања eволуционо и конзeрвационо значајних јeдиница, као и студија популационe eкологијe, чимe сe долази до података рeлeвантних за поставкe стратeгија очувања аутохтоних природних популација и врста....

Учествовање у реализацији наставе

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
Тип предмета
П В ДОН СТИР/ИР
ПРВА ГОДИНА
1 Б1111 Физика 1 2 2 7 Обавезни Академско-општеобразовни
2 Б1112 Анатомија и морфологија биљака 1 4 3 1 8 Обавезни Научно-стручни
3 Б1113 Биологија ћелије 1 2 2 7 Обавезни Теоријско-методолошки
4 Б1114 Основи информатике 1 2 2 6 Обавезни Академско-општеобразовни
5 Блок 1 Изборни блок 1 1 1 1 4
1 Б1115 Енглески језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
2 Б1116 Руски језик 1 Изборни Академско-општеобразовни
6 Б1121 Морфологија и систематика бескичмењака 2 4 3 1 9 Обавезни Научно-стручни
7 Б1122 Хемија 2 2 2 7 Обавезни Академско-општеобразовни
8 Б1123 Биологија алги и гљива 2 3 3 8 Обавезни Научно-стручни
9 Блок 2 Изборни блок 2 2 1 1 4
3 Б1124 Енглески језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
4 Б1125 Руски језик 2 Изборни Академско-општеобразовни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години 41
ДРУГА ГОДИНА
10 Б1231 Микробиологија 3 2 1 1 6 Обавезни Научно-стручни
11 Б1232 Биохемија 3 3 2 7 Обавезни Академско-општеобразовни
12 Б1233 Развиће животиња 3 2 2 6 Обавезни Научно-стручни
13 Б1234 Основи молекуларне биологије 3 2 1 1 6 Обавезни Научно-стручни
14 Блок 3 Изборни блок 3 3 2 2 7
5 Б1235 Ентомологија Изборни Научно-стручни
6 Б1236 Биологија лишајева Изборни Научно-стручни
15 Б1241 Теренска настава 1 4 1 2 5 Обавезни Стручно-апликативни
16 Б1242 Систематика и филогенија виших биљака 4 3 1 1 7 Обавезни Стручно-апликативни
17 Б1243 Упоредна анатомија и систематика хордата 4 4 3 1 9 Обавезни Научно-стручни
18 Блок 4 Изборни блок 4 4 2 2 7
7 Б1244 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије Изборни Стручно-апликативни
8 Б1245 Лековите биљке Изборни Теоријско-методолошки
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 21 16 4 60
Укупно часова активне наставе на години 41
ТРЕЋА ГОДИНА
19 Б1351 Генетика 5 3 2 6 Обавезни Стручно-апликативни
20 Б1352 Зооекологија са зоогеографијом 5 2 1 1 6 Обавезни Теоријско-методолошки
21 Б1353 Фитоекологија са фитогеографијом 5 2 1 1 5 Обавезни Научно-стручни
22 Б1354 Историјски развој биолошке мисли 5 2 1 5 Обавезни Теоријско-методолошки
23 Блок 5 Изборни блок 5 5 3 2 8
9 Б1355 Педагогија Изборни Теоријско-методолошки
10 Б1356 Заштићена подручја Србије Изборни Стручно-апликативни
24 Б1361 Општа физиологија 6 3 2 1 6 Обавезни Научно-стручни
25 Б1362 Физиологија биљака 6 3 1 1 6 Обавезни Стручно-апликативни
26 Б1363 Хематологија 6 2 2 6 Обавезни Научно-стручни
27 Б1364 Теренска настава 2 6 1 1 1 5 Обавезни Стручно-апликативни
28 Блок 6 Изборни блок 6 6 2 2 7
11 Б1365 Методика наставе биологије 1 Изборни Теоријско-методолошки
12 Б1366 Молекуларна биологија еукариота Изборни Стручно-апликативни
Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 15 5 60
Укупно часова активне наставе на години 43
ЧЕТВРТА ГОДИНА
29 Б1471 Упоредна физиологија 7 3 2 1 6 Обавезни Научно-стручни
30 Б1472 Угрожене биљне врсте Србије 7 1 1 3 Обавезни Стручно-апликативни
31 Б1473 Основи екотоксикологије 7 2 1 1 5 Обавезни Научно-стручни
32 Б1474 Заштита животне средине 7 3 1 1 6 Обавезни Академско-општеобразовни
33 Б1475 Основи конзервационе биологије 7 2 0 4 Обавезни Научно-стручни
34 Блок 7 Изборни блок 7 7 2 2 6
13 Б1476 Неурофизиологија Изборни Стручно-апликативни
14 Б1477 Биолошки ресурси и одрживи развој Изборни Теоријско-методолошки
35 Б1481 Теорија органске еволуције 8 3 1 4 Обавезни Теоријско-методолошки
36 Б1482 Биоиндикатори и мониторинг систем 8 2 3 5 Обавезни Стручно-апликативни
38 Б1484 Психологија 8 3 2 8 Обавезни Теоријско-методолошки
39 Блок 8 Изборни блок 8 8 2 3 7
15 Б1485 Методика наставе биологије 2 Изборни Теоријско-методолошки
16 Б1486 Генетички маркери Изборни Научно-стручни
40 Блок 9 Изборни блок 9 3
17 Б1483 Стручна пракса Изборни Стручно-апликативни
18 Б1490 Педагошка пракса Изборни Стручно-апликативни
41 Б1487 Предмет завршног рада 8 0 0 1 1 Обавезни Стручно-апликативни
42 Б1487 Завршни рад 8 0 0 2 Обавезни Стручно-апликативни
Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали часови) и бодови на години 23 15 4 1 60
Укупно часова активне наставе на години 42
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 168 90 240

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Сем. Tип Статус предмета Часови активне наставе Oстали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 11121 Хемија 1 АО Обавезни 2 2 5
2. 11122 Физика 1 ТМ Обавезни 2 2 5
3. 11123 Анатомија биљака 1 НС Обавезни 2 2 5
4. 11124 Биологија ћелије 1 НС Обавезни 2 2 5
5. 11125 Морфологија и систематика нижих бескичмењака 1 НС Обавезни 2 2 5
1. 11155 Енглески језик 1 АО Изборни 1 1 5
2. 11156 Руски језик 1 АО Изборни 1 1 5
7. 11231 Морфологија и систематика виших бескичмењака 2 НС Обавезни 3 3 8
8. 11232 Биологија алги, гљива и лишајева 2 НС Обавезни 3 3 8
9. 11243 Морфологија биљака 2 СА Обавезни 3 3 7
1. 11254 Енглески језик 2 АО Изборни 1 1 7
2. 11255 Руски језик 2 АО Изборни 1 1 7
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ДРУГА ГОДИНА
1. 11331 Микробиологија 3 СА Обавезни 2 2 7
2. 11332 Биохемија 3 НС Обавезни 3 3 7
3. 11333 Упоредна анатомија хордата 3 НС Обавезни 2 2 6
4. 11313 Примена рачунара у биологији и информациона писменост 3 АО Обавезни 2 2 5
1. 11374 Примењена ентомологија СА Изборни 2 1 5
2. 11375 Примењена микробиологија СА Изборни 2 1 5
6. 11433 Теренска настава 1 4 НС Обавезни 2 2 4
7. 11424 Систематика и филогенија хордата 4 НС Обавезни 2 2 7
8. 11435 Систематика и филогенија виших биљака 4 НС Обавезни 3 0 2 7
9. 11426 Развиће животиња 4 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11441 Лековите биљке СА Изборни 2 2 6
2. 11442 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије НС Изборни 2 2 6
Укупно часова активне наставе на години студија 22 14 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 11531 Општа физиологија са биофизиком 5 НС Обавезни 3 2 6
2. 11524 Генетика 5 СА Обавезни 3 2 6
3. 11542 Основи молекуларне биологије 5 СА Обавезни 2 2 6
4. 11525 Педагогија са психологијом 5 ТМ Обавезни 2 2 7
1. 11583 Неурофизиологија СА Изборни 2 2 5
2. 11584 Биолошки ресурси и одрживи развој ТМ Изборни 2 2 5
6. 11631 Физиологија биљака 6 НС Обавезни 3 2 7
7. 11642 Фитоекологија са фитогеографијом 6 НС Обавезни 2 2 6
8. 11615 Зооекологија са зоогеографијом 6 АО Обавезни 2 2 6
9. 11633 Теренска настава 2 6 НС Обавезни 2 2 5
1. 11683 Хематологија СА Изборни 2 1 6
2. 11684 Историјски развој биолошке мисли ТМ Изборни 2 1 6
Укупно часова активне наставе на години студија 23 15 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 11741 Упоредна физиологија 7 СА Обавезни 3 3 6
2. 11742 Основи екотоксикологије 7 СА Обавезни 2 2 5
3. 11743 Заштита животне средине 7 АО Обавезни 3 2 6
4. 11721 Методика наставе биологије 1 7 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11724 Методологија израде стручног рада ТМ Изборни 2 1 7
2. 11734 Секундарни метаболити биљака СА Изборни СА 2 1 7
6. 11822 Теорија органске еволуције 8 ТМ Обавезни 3 0 5
7. 11823 Методика наставе биологије 2 8 ТМ Обавезни 2 4 9
8. 11835 Угрожене биљне врсте Србије 8 НС Обавезни 1 4 4
9. 11836 Основи конзервационе биологије 8 НС Обавезни 2 5
1. 11883 Урбана екологија СА Изборни 2 2 7
2. 11884 Биоиндикатори и мониторинг систем СА Изборни 2 2 7
Укупно часова активне наставе на години студија 22 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
Укупно часова активне наставе на години студија Укупно =88 Укупно =66 Укупно =14 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =168
Стручна пракса
Укупно ЕСПБ бодова 240

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/
Изборни
О/И
Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА
1 Б2111 Специјална екотоксикологија 1 2 2 6 Обавезни Стручно-апликативни
2 Б2112 Биологија загађених водених и копнених екосистема 1 2 1 1 5 Обавезни Научно-стручни
3 Б2113 Диверзитет фауне кичмењака 1 2 1 1 5 Обавезни Научно-стручни
4 Б2114 Хумана и медицинска генетика 1 2 2 5 Обавезни Теоријско-методолошки
5 Блок 1 Изборни блок 1 1 3 2 1 8
1 Б2115 Ендокринологија животиња и човека Изборни Научно-стручни
2 Б2116 Ендемска флора балканског полуострва Изборни Стручно-апликативни
6 Б2121 Гени и развиће животиња 2 3 2 5 Обавезни Научно-стручни
7 Б2122 Методологија научноистраживачког рада 2 4 2 5 Обавезни Теоријско-методолошки
8 Блок 2 Изборни блок 2 2 3 3 8
1 Б2124 Мутагени и тератогени ефекти Изборни Теоријско-методолошки
2 Б2125 Механизми еколошких адаптација биљака Изборни Теоријско-методолошки
9 Блок 3 Изборни блок 3 2 0 0 3 Изборни Стручно-апликативни
1 Б2129 Педагошка пракса Изборни Стручно-апликативни
2 Б2126 Стручна пракса Изборни Стручно-апликативни
10 Б2127 Студијско истраживачки рад 2 0 0 4 4 Обавезни Стручно-апликативни
11 Б2128 Израда и одбрана завршног рада 2 3 6 Обавезни Стручно-апликативни
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) 21 15 3 7 90
Укупно часова активне наставе 46
УКУПНО ЕСПБ 60

Бр Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 12121 Специјална екотоксикологија 1 ОБ 3 0 2 5
2. 12182 Мутагени и тератогени ефекти 1 ИЗ 3 0 2 6
3. 12183 Диверзитет фауне кичмењака 1 ИЗ 3 0 2
4. 12114 Хумана генетика 1 ОБ 3 0 2 6
5. 12135 Биологија загађених вода и копна 1 ОБ 3 0 2 5
6. 12241 Методологија израде научноистраживачког рада 1 ОБ 2 0 0 8

Укупно часова активне наставе

Укупно 14 Укупно 0 Укупно 8 30
7. 12252 Загађивање и заштита акватичних екосистема 2 ИЗ 2 0 2 6
8. 12253 Механизми еколошких адаптација 2 ИЗ 2 0 2
9. 12244 Биоремедијација 2 ОБ 3 0 2 5
10. 12245 Гени и развиће животиња 2 ОБ 2 0 2 4
11 12246 Студијски истраживачки рад 2 ОБ 8 8
12. 12235 Мастер рад 2 ОБ 7

Укупно часова активне наставе

Укупно 7 Укупно 0 Укупно 6 30
Укупно часова активне наставе = 43

Укупно ЕСПБ

60

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 DB.DSB1 Методологија научно-истраживачког рада 1 ОБ 6 0 5
2 DB.DSB2 Студијски истраживачки рад 1 1 ОБ 0 8 10
Изборни блок 1 DB.DBIZ1
3 DB.DSB3 Одабрана поглавља у микробиологији 1 ИЗ 6 0 18
4 DB.DSB4 Специјални курс из ботанике 1 ИЗ 6 0
5 DB.DSB5 Хемијски процеси у животној средини 1 ИЗ 6 0
6 DB.DSB6 Студијски истраживачки рад 2 2 ОБ 0 14 10
Изборни блок 2 DB.DBIZ2
7 DB.DSB7 Примена биоиндикатора у заштити екосистема 2 ИЗ 8 0 17
8 DB.DSB8 Екологија педофауне 2 ИЗ 8 0
9 DB.DSB9 Биодиверзитет 2 ИЗ 8 0
Укупно часова активне наставе и бодова на години 20 22 60
ДРУГА ГОДИНА
10 DB.DSB10 Студијски истраживачки рад 3 3 ОБ 0 14 12
Изборни блок 3 DB.DBIZ3
11 DB.DSB11 Ендемске биљне врсте Србије 3 ИЗ 6 0 21
12 DB.DSB12 Радиоекологија, екосистеми и заштита животне средине 3 ИЗ 6 0
13 DB.DSB13 Виши курс хидробиологије и заштите вода 3 ИЗ 6 0
14 DB.DSB14 Генетичко инжењерство и биотехнологија 3 ИЗ 6 0
Изборни блок 4 DB.DBIZ4
15 DB.DSB15 Физиолошки и биохемијски ефекти загађења 4 ИЗ 6 0 20
16 DB.DSB16 Методологија теренског истраживања 4 ИЗ 6 0
17 DB.DSB17 Таксономија виших биљака 4 ИЗ 6 0
18 DB.DSB18 Примена информационих технологија у заштити животне средине 4 ИЗ 6 0
19 DB.DSB19 Студијски истраживачки рад 4 4 ОБ 0 14 7
Укупно часова активне наставе и бодова на години 12 28 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 DB.DSB20 Студијски истраживачки рад 5 5 ОБ 0 20 30
21 DB.DSB21 Израда докторске дисертације 6 ОБ 0 20 15
22 DB.DSB22 Докторска дисертација 6 ОБ 0 0 30
Укупно часова активне наставе и бодова на години 40 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 122 180

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 13110 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 ОБ 4 6
2 13111 БИОСТАТИСТИКА 1 ОБ 4 6
3 13122 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 1 1 ОБ 5 10
4 13173 ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ 1 ИЗ 6 15
5 13174 СПЕЦИЈАЛНИ КУРС ИЗ БОТАНИКЕ 1 ИЗ 6
6 13175 БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ 1 ИЗ 6
7 13241 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 2 ОБ 13 13
8 13272 ЗРАЧЕЊА У ПРИРОДИ И ЊИХОВИ БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ 2 ИЗ 6 15
9 13273 БИОДИВЕРЗИТЕТ, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ЖИВИХ СИСТЕМА 2 ИЗ 6
10 13274A ХЕМИЈА СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА 2 ИЗ 6
11 13274B ЕКОЛОГИЈА ПЕДОФАУНЕ 2 ИЗ 6
Укупно часова активне наставе на години студија =20 Предавања и 18 СИР-а.
ДРУГА ГОДИНА
1 13331 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 3 3 ОБ - 13 15
2 13382 ЕНДЕМСКЕ БИЉНЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ 3 ИЗ 5 15
3 13383A ПРИНЦИПИ МИКРОСКОПСКИХ МЕТОДА 3 ИЗ 5
4 13383B ПРИМЕНА БИОИНДИКАТОРА У ЗАШТИТИ ЕКОЛОШКИХ ЗАЈЕДНИЦА 3 ИЗ 5
5 13384 СТРЕС И ХОРМОНАЛНА РЕГУЛАЦИЈА РАСТЕЊА И РАЗВИЋА БИЉАКА 3 ИЗ 5
6 13385 ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА 3 ИЗ 5
7 13482 ФИЗИОЛОШКИ И БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ЗАГАЂЕЊА 4 ИЗ 6 15
8 13483 ТАКСОНОМИЈА ВИШИХ БИЉАКА 4 ИЗ 6
9 13484 ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4 ИЗ 6
10 13481 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 4 4 ОБ 20 20
Укупно часова активне наставе на години студија =11 Предавања и 33 СИР-а.
ТРЕЋА ГОДИНА
1 13531 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 1 5 ОБ 20 10
2 13631 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 2 6 ОБ 20 10
3 13622 ИЗРАДА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОБ 30
Укупно часова активне наставе на години студија =0+40(СИР) 180 ЕСПБ
Укупно часова активне наставе= 31 Предавања и 91 СИР-а.

Наставници и сарадници Одсека за биологију

...

Редовни професор

Татјана Р. Јакшић
Више информација
...

Редовни професор

Предраг С. Васић
Више информација
...

Редовни професор

Славица С. Ћирић
Више информација
...

Ванредни професор

Славко С. Бранковић
Више информација
...

Ванредни професор

Ненад Ђ. Лабус
Више информација
...

Ванредни професор

Славиша М. Милошевић
Више информација
...

Доцент

Милош Р. Станојевић
Више информација
...

Доцент

Вера Д. Вуканић
Више информација
...

Асистент са докторатом

Никола Н. Ђукић
Више информација
...

Асистент

Милица М. Попић
Више информација
...

Асистент

Маја В. Павловић
Више информација
...

Асистент

Ненад Д. Антић
Више информација
...

Сарадник у настави

Жељко П. Булатовић
Више информација
© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин