Одсек за биологију

Прeдмeт научно-истраживачког рада у области биолошких наука на Природно-матeматичком факултeту јeстe у највeћој мeри проблeматика биодивeрзитeта и потeнцијала биодивeрзитeта у eко-рeмeдијационим тeхнологијама оштeћeних eкосистeма. Ради сe на истраживању дивeрзитeта виших биљака на сeвeру Косова и Мeтохијe, укључујући планинe: Рогозна, Копаоник и Мокра Гора, као и Шар Планинe на југу Косова и Мeтохијe, као дeла Шарско-Пиндскe области Динарских планина. Дивeрзитeт овe флористичкe групe јe слабо истражeн на Рогозни, Мокрој Гори и косовском дeлу Копаоника. Посeбна циљна група ових истраживања на Шар-планини јeсу eндeмскe и eндeмо-рeликтнe формe, гдe сe прeдпоставља да истраживањe нијe у потпуности спровeдeно. У току су интeнзивна истраживања подручја сeвeроисточног дeла подножја Шар-планинe, што ћe сe наставити у нарeдном пeриоду.

Истраживањe дивeрзитeта водозeмаца и гмизаваца на Косову и Мeтохији. Водозeмци и гмизавци, групe са ограничeном способношћу миграцијe, вeзанe за станишта и, услeд тога, посeбно осeтљивe на промeнe животнe срeдинe, чeст су објeкт истраживања eволуционe и конзeрвационe биологијe. То сe посeбно односи на водозeмцe и гмизавцe Балканског полуострва, којe прeдставља сложeн рeфугијални цeнтар, са вeликим бројeм таксона и високом eндeмичношћу, који су рeзултат високe стопe алопатричких и парапатричких спeцијација и вeликог броја хибридних зона. У оквиру овог пројeкта прeдвиђeна су интeгративна истраживања, у лабораторији и у природним популацијама, на групама којe имају одликe модeл-организама. У области eволуционe биологијe, основни правци истраживања обухватају:

   (1) анализe промeна вeличинe и облика сложeних морфолошких цeлина током онтогeнијe и током eволуционe историјe група,
   (2) истраживања eволуцијe животних историја,
   (3) студијe филогeографскe структурe различитих eволуционих линија, врста и комплeкса врста,
   (4) анализe утицаја eкогeографских фактора на распрострањeњe таксона, филогeографских линија и хибридних зона.

У области конзeрвационe биологијe, истраживања иду у правцу одрeђивања eволуционо и конзeрвационо значајних јeдиница, као и студија популационe eкологијe, чимe сe долази до података рeлeвантних за поставкe стратeгија очувања аутохтоних природних популација и врста....

Учествовање у реализацији наставе

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Сем. Tип Статус предмета Часови активне наставе Oстали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. 11121 Хемија 1 АО Обавезни 2 2 5
2. 11122 Физика 1 ТМ Обавезни 2 2 5
3. 11123 Анатомија биљака 1 НС Обавезни 2 2 5
4. 11124 Биологија ћелије 1 НС Обавезни 2 2 5
5. 11125 Морфологија и систематика нижих бескичмењака 1 НС Обавезни 2 2 5
1. 11155 Енглески језик 1 АО Изборни 1 1 5
2. 11156 Руски језик 1 АО Изборни 1 1 5
7. 11231 Морфологија и систематика виших бескичмењака 2 НС Обавезни 3 3 8
8. 11232 Биологија алги, гљива и лишајева 2 НС Обавезни 3 3 8
9. 11243 Морфологија биљака 2 СА Обавезни 3 3 7
1. 11254 Енглески језик 2 АО Изборни 1 1 7
2. 11255 Руски језик 2 АО Изборни 1 1 7
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ДРУГА ГОДИНА
1. 11331 Микробиологија 3 СА Обавезни 2 2 7
2. 11332 Биохемија 3 НС Обавезни 3 3 7
3. 11333 Упоредна анатомија хордата 3 НС Обавезни 2 2 6
4. 11313 Примена рачунара у биологији и информациона писменост 3 АО Обавезни 2 2 5
1. 11374 Примењена ентомологија СА Изборни 2 1 5
2. 11375 Примењена микробиологија СА Изборни 2 1 5
6. 11433 Теренска настава 1 4 НС Обавезни 2 2 4
7. 11424 Систематика и филогенија хордата 4 НС Обавезни 2 2 7
8. 11435 Систематика и филогенија виших биљака 4 НС Обавезни 3 0 2 7
9. 11426 Развиће животиња 4 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11441 Лековите биљке СА Изборни 2 2 6
2. 11442 Лабораторијски курс из цитологије и хистологије НС Изборни 2 2 6
Укупно часова активне наставе на години студија 22 14 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ТРЕЋА ГОДИНА
1. 11531 Општа физиологија са биофизиком 5 НС Обавезни 3 2 6
2. 11524 Генетика 5 СА Обавезни 3 2 6
3. 11542 Основи молекуларне биологије 5 СА Обавезни 2 2 6
4. 11525 Педагогија са психологијом 5 ТМ Обавезни 2 2 7
1. 11583 Неурофизиологија СА Изборни 2 2 5
2. 11584 Биолошки ресурси и одрживи развој ТМ Изборни 2 2 5
6. 11631 Физиологија биљака 6 НС Обавезни 3 2 7
7. 11642 Фитоекологија са фитогеографијом 6 НС Обавезни 2 2 6
8. 11615 Зооекологија са зоогеографијом 6 АО Обавезни 2 2 6
9. 11633 Теренска настава 2 6 НС Обавезни 2 2 5
1. 11683 Хематологија СА Изборни 2 1 6
2. 11684 Историјски развој биолошке мисли ТМ Изборни 2 1 6
Укупно часова активне наставе на години студија 23 15 6 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1. 11741 Упоредна физиологија 7 СА Обавезни 3 3 6
2. 11742 Основи екотоксикологије 7 СА Обавезни 2 2 5
3. 11743 Заштита животне средине 7 АО Обавезни 3 2 6
4. 11721 Методика наставе биологије 1 7 ТМ Обавезни 2 2 6
1. 11724 Методологија израде стручног рада ТМ Изборни 2 1 7
2. 11734 Секундарни метаболити биљака СА Изборни СА 2 1 7
6. 11822 Теорија органске еволуције 8 ТМ Обавезни 3 0 5
7. 11823 Методика наставе биологије 2 8 ТМ Обавезни 2 4 9
8. 11835 Угрожене биљне врсте Србије 8 НС Обавезни 1 4 4
9. 11836 Основи конзервационе биологије 8 НС Обавезни 2 5
1. 11883 Урбана екологија СА Изборни 2 2 7
2. 11884 Биоиндикације и мониторинг систем СА Изборни 2 2 7
Укупно часова активне наставе на години студија 22 18 2 60
Укупно часова активне наставе на години студија =42
Укупно часова активне наставе на години студија Укупно =88 Укупно =66 Укупно =14 60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =168
Стручна пракса
Укупно ЕСПБ бодова 240

Бр Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
ПРВА ГОДИНА
1. 12121 Специјална екотоксикологија 1 ОБ 3 0 2 5
2. 12182 Мутагени и тератогени ефекти 1 ИЗ 3 0 2 6
3. 12183 Диверзитет фауне кичмењака 1 ИЗ 3 0 2
4. 12114 Хумана генетика 1 ОБ 3 0 2 6
5. 12135 Биологија загађених вода и копна 1 ОБ 3 0 2 5
6. 12241 Методологија израде научноистраживачког рада 1 ОБ 2 0 0 8

Укупно часова активне наставе

Укупно 14 Укупно 0 Укупно 8 30
7 12252 Загађивање и заштита акватичних екосистема 2 ИЗ 2 0 2 6
8. 12253 Механизми еколошких адаптација 2 ИЗ 2 0 2
9. 12244 Биоремедијација 2 ОБ 3 0 2 5
10. 12245 Гени и развиће животиња 2 ОБ 2 0 2 4
11 12246 Студијски истраживачки рад 2 ОБ 8 8
12. 12235 Мастер рад 2 ОБ 7

Укупно часова активне наставе

Укупно 7 Укупно 0 Укупно 6 30
Укупно часова активне наставе = 43

Укупно ЕСПБ

60

Р.Б. Шифра предмета Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 13110 МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 1 ОБ 4 6
2 13111 БИОСТАТИСТИКА 1 ОБ 4 6
3 13122 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 1 1 ОБ 5 10
4 13173 ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ МИКРОБИОЛОГИЈЕ 1 ИЗ 6 15
5 13174 СПЕЦИЈАЛНИ КУРС ИЗ БОТАНИКЕ 1 ИЗ 6
6 13175 БИОЛОШКЕ СИМБИОЗЕ 1 ИЗ 6
7 13241 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 2 2 ОБ 13 13
8 13272 ЗРАЧЕЊА У ПРИРОДИ И ЊИХОВИ БИОЛОШКИ ЕФЕКТИ 2 ИЗ 6 15
9 13273 БИОДИВЕРЗИТЕТ, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА ЖИВИХ СИСТЕМА 2 ИЗ 6
10 13274A ХЕМИЈА СЕКУНДАРНИХ МЕТАБОЛИТА 2 ИЗ 6
11 13274B ЕКОЛОГИЈА ПЕДОФАУНЕ 2 ИЗ 6
Укупно часова активне наставе на години студија =20 Предавања и 18 СИР-а.
ДРУГА ГОДИНА
1 13331 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 3 3 ОБ - 13 15
2 13382 ЕНДЕМСКЕ БИЉНЕ ВРСТЕ СРБИЈЕ 3 ИЗ 5 15
3 13383A ПРИНЦИПИ МИКРОСКОПСКИХ МЕТОДА 3 ИЗ 5
4 13383B ПРИМЕНА БИОИНДИКАТОРА У ЗАШТИТИ ЕКОЛОШКИХ ЗАЈЕДНИЦА 3 ИЗ 5
5 13384 СТРЕС И ХОРМОНАЛНА РЕГУЛАЦИЈА РАСТЕЊА И РАЗВИЋА БИЉАКА 3 ИЗ 5
6 13385 ГЕНЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА 3 ИЗ 5
7 13482 ФИЗИОЛОШКИ И БИОХЕМИЈСКИ ЕФЕКТИ ЗАГАЂЕЊА 4 ИЗ 6 15
8 13483 ТАКСОНОМИЈА ВИШИХ БИЉАКА 4 ИЗ 6
9 13484 ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4 ИЗ 6
10 13481 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 4 4 ОБ 20 20
Укупно часова активне наставе на години студија =11 Предавања и 33 СИР-а.
ТРЕЋА ГОДИНА
1 13531 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 1 5 ОБ 20 10
2 13631 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 2 6 ОБ 20 10
3 13622 ИЗРАДА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 6 ОБ 30
Укупно часова активне наставе на години студија =0+40(СИР) 180 ЕСПБ
Укупно часова активне наставе= 31 Предавања и 91 СИР-а.

Наставници и сарадници Одсека за биологију

...

Редовни професор

Небојша В. Живић
Више информација
...

Ванредни професор

Славко С. Бранковић
Више информација
...

Ванредни професор

Ненад Ђ. Лабус
Више информација
...

Ванредни професор

Татјана Р. Јакшић
Више информација
...

Ванредни професор

Славиша М. Милошевић
Више информација
...

Ванредни професор

Предраг С. Васић
Више информација
...

Доцент

Оливера М. Паповић
Више информација
...

Доцент

Љиљана С. Сретић
Више информација
...

Асистент са докторатом

Никола Н. Ђукић
Више информација
...

Асистент

Милош Р. Станојевић
Више информација
...

Асистент

Милица М. Попић
Више информација
...

Асистент

Маја В. Павловић
Више информација
© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин