Основне информације: Никола Н. Ђукић

Образовање

Основне студије

2008. Природно-математички факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мастер студије

2008. Природно-математички факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Докторске студије

2020. Факултет заштите животне средине, Универзитет Едуконс

Кратка стручна биографија

Рођен је 3. децембра 1982. године у Приштини. 

Основну школу завршио је у Крушевцу, а средњу у Краљеву као ђак генерације и носилац Вукове дипломе.

Природно–математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Одсек за  биологију, уписао је школске 2001/2002 и дипломирао са просечном оценом 8.86 (Дипломски рад 10).

Докторску дисертацију успешно је одбранио на Факултету заштите животне средине, Универзитета Едуконс у Сремској Каменици 2020. године, под називом “Просторна и временска варијабилност силикатних алги ( Bacillariophyta) и процена еколошког статуса реке Тимок.”

На Природно–математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, запослен је од 2009. године у звању сарадника у настави за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија виших биљака на Одсеку за биологију. 2014 године изабран је у звање асистента за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија нижих биљака.

Tоком ангажовања на ПМФ-у, Одсек за биологију, изводио је вежбе из наставних предмета: Секундарни метаболити биљака, Лабораторијски курс из биохемије и молекуларне биологије, Физиологија биљака, Примењена ентомологија, Лековите биљке, Зооекологија са зоогеографијом, Фитоекологија са фитогеографијом и Систематика виших биљака. Тренутно је ангажован на предметима: Основи екотоксикологије, Микробиологија, Заштита животне средине, Теренска настава 2, Биоиндикатори и мониторинг систем и Биологија алги, гљива и лишајева.

Био је ангажован на интерном-макро пројекту Природно–математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици” Зооценолошко и фитоценолошко истраживање Ђавоље Вароши“ под руководством др Татјане Јакшић.

Објавио је четири научна рада. 

image
др Никола Н. Ђукић

Асистент са докторатом
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: nikola.djukic@pr.ac.rs

Референце

1. N.N.Đukić, B. Vasiljević, Đ. Milošević, Đ.A. Valjarević, R.T. Jakšić, S.P. Vasić, S. Štrbac, "A water quality assessment based on benthic diatoms of the Timok River basin (eastern Serbia) under multiple anthropogenic pressures" Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptesrendus), Vol. 73, No.12, pp. 1696-1702, DOI:10.7546/CRABS.2020.12.09, (2020).

2. T. Jakšić, P. Vasić, A. Valjarević, N. Đukić, V. Vukanić, V. Rakonjac, "The First Record of the Freshwater Jellyfish Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Hydrozoa) in Kosovo" Acta Zoologica Bulgarica, Vol. 69, No. 9, pp. 283-285, ISSN: 0324-0770, (2017).

3. R.T. Jakšić, S.P. Vasić, Đ.N. Labus, M.O. Papović, R.M. Stanojević, N.N.Đukić, "The springtails (Insecta: Collembola) fauna at different microhabitats of Bečići beach, Montenegro" The University thought-Publications in Natural Sciences, Vol. 8, No. 1, pp. 5-9., DOI:10.5937/univtho8-14774, (2018).

4. P. Vasić, T. Jakšić, N. Đukić, "The effect of altitutde on the presence of plant species in stands for Juniperus L. plant species on Kopaonik" The University thought-Publications in Natural Sciences, Vol. 6, No. 2, pp. 5-10,  DOI: 10.5937/univtho6-12389, (2016). 

Остале информације

Пројекти

Зооценолошко и фитоценолошко истраживање Ђавоље Вароши

Област интересовања

Биомониторинг, силикатне алге

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://www.researchgate.net/profile/Nikola-Djukic

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин