Мастер академске студије Географије

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области географије и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области географских наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за докторске студије;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање стручне и научне свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења помоћу савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви Мастер академских студија Географије другог степена усмерени су ка стицању академских стручних и научних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70% резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Географија мастер академских студија по акредитацији 2021

Редни број Шифра предмета Назив Сем. Активна настава Ост. ЕСПБ Обавезни/Изборни Тип предмета
П В ДОН СИР/ПИР
ПРВА ГОДИНА
1. 62111 Методе научно истраживачког рада 1 3 3 0 0 0 6 ОБ НС
2. 62112 Методологија физичке географије 1 3 2 0 0 0 5 ОБ ТМ
3. 62113 Методологија друштвене географије 1 3 2 0 0 0 6 ОБ ТМ
4. 62114 Методе анализе географских података 1 2 3 0 0 0 5 ОБ ТМ
5. 62115 Методе регионализације 1 3 2 0 0 0 8 ИЗ НС
6. 62116 Методе валоризације у туристичкој географији 1 3 2 0 0 0 8 ИЗ НС
7. 62121 Просторна мобилност становништва 2 3 2 0 0 0 5 ОБ НС
8. 62122 Управљање развојним пројектима 2 2 3 0 0 0 5 ОБ СА
9. 62123 Методе сценарија у истраживању и планирању простора 2 3 3 0 0 0 8 ИЗ СА
10. 62124 ГИС анализа геопростора и даљинска детекција 2 3 3 0 0 0 8 ИЗ СА
11. 62125 Студијско истраживачки рад 2 0 0 2 0 0 5 ОБ НС
12. 62126 Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 3 ОБ НС
13. 62128 Мастер рад 2 0 0 2 0 3 4 ОБ СА
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години 22 20 4 0 9 60
Укупно часова активне наставе на години
Укупно часова активне наставе на години

Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области географије и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области географских наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за докторске студије;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање стручне и научне свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења помоћу савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви Мастер академских студија Географије другог степена усмерени су ка стицању академских стручних и научних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70% резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.

Савладавањем Мастер академских студија Географије студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области географских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених географских проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области географије;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са географијом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физичке и друштвене географије, као и туризма и просторног планирања;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.

Студијски програм Мастер академских студија Географије садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету. Студијски програм МАС Географија усклађен је са студијским програмом мастер академских студија географије Природно-математичког факултета Универзитета ''Св. Кирил и Методиј'' у Скопљу (Северна Македонија), студијским програмом на Департману за географију Универзитета у Темишвару (Румунија) и студијским програмом на Одсеку за географију Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Словенија).

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Географија мастер академских студија по акредитацији 2014

Модул 1. - ГЕОГРАФИЈА
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62111 Теорија природних и друштвених система 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 7
2. 62112 Регионални развој 1 СА ОМ 3 2 0 0 0 8
3. 62113 Методологија физичке географије 1 НС ОМ 2 3 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 ТМ ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62114 Методе научноистраживачког рада
2. 62115 Методологија друштвене географије
5. 62121 Просторна економија 2 АО ОМ 3 3 0 0 0 6
6. 62122 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 7
7. Предмет изборног блока 2 2 НС ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62123 Методологија регионалне географије
2. 62124 Методологија туристичке географије
8. 62125 Мастер рад 2 НС ОМ 12
Модул 2. - ТУРИЗАM
Р.Б. Шифра предмета Назив предмета Сем. Тип предмета Статус предмета Активна настава Остали часови ЕСПБ
П В ДOН СИР
1. 62116 Методе научно истраживачког рада 1 ТМ ОМ 2 3 0 0 0 8
2. 62117 Посебни облици туризма 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
3. 62118 Експлоатације туристичких ресурса 1 НС ОМ 3 2 0 0 0 7
4. Предмет изборног блока 1 1 АО ИБМ 2 3 0 0 0 8
1. 62119 Енглески језик и комуникацијске вештине
2. 62120 Руски језик и комуникацијске вештине
5. 62126 Студијски истраживачки рад 2 СА ОМ 0 0 0 10 0 8
6. 62127 Картирање и визуелизација туристичких система 2 ТМ ОМ 3 3 0 0 0 5
7. Предмет изборног блока 2 2 СА ИБМ 2 2 0 0 0 5
1. 62128 Културна географија
2. 62129 Стратешки развој туристичких насеља
8. 62130 Мастер рад 2 НС ОМ 12

МОДУЛ ГЕОГРАФИЈА


Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области географских наука ;
 • да студент поседује основна знања из области географских наука, да буде способан да ихповеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области географије и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области географских наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за докторске студије;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања, развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање стручне и научне свести о вредностима савременог друштва.

Наведени циљеви се постижу кроз:

 • упознавање са географским тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у географском простору;
 • развијање способности учења помоћу савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви Дипломских академских студија Географије – Модул 1. ГЕОГРАФИЈА другог степена усмерени су ка стицању академских стручних и научних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области географије, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.


МОДУЛ ТУРИЗАМ


Циљеви студијског програма су:

 • оспособљавање студента за практичан рад на пословима који захтевају знање из области туризмолошких наука;
 • да студент поседује основна знања из области туризмолошких наука, да буде способан да их повеже и примени;
 • да студент разуме савремена кретања у области туризма и буде способан за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области туризмолошких наука и сродних области, тј. за даље самостално усавршавање;
 • припрема за докторске студије;
 • развијање свести студента о неопходности перманентног образовања и развоја друштва у целини;
 • обезбеђивање академског образовања које излази из уско стручног оквира и развијање стручне и научне свести о вредностима савременог друштва.
 • Наведени циљеви се постижу кроз:
 • упознавање са туристичким тематским посебностима;
 • развијање способности схватања и формулисања проблема, моделирање система са циљем решавања практичних проблема у туристичком простору;
 • развијање способности учења помоћу савремених географских метода;
 • савладавање садржаја који се нуде у оквиру академско-општеобразовних предмета;
 • подстицање комуникативности и тимског рада.

Природно-математички факултет Универзитета у Приштини је у оквиру Стратегије обезбеђења квалитета дефинисао основне задатке и циљеве, са којима су циљеви студијског програма у потпуности усклађени.

Циљеви Дипломских академских студија Географије – Модул 2. ТУРИЗАМ другог степена усмерени су ка стицању академских, стручних и научних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области туризма, сагласни су са захтевима времена, са захтевима тржишта рада (знања), и усаглашени су са основним задацима и циљевима образовања на Универзитету у Приштини - Природно-математичком факултету.

Већа ефикасност процеса студирања омогућена је чињеницом да су сви предмети једносеместрални и да је систем напредовања студената динамичан, тако да, у зависности од предмета, 30-70 % резултата студент стиче у предиспитним обавезама (вежбања, семинарски радови, колоквијуми, тестови, теренски рад и друго).

Улога студената у постизању циљева студијског програма је вишеструка. Организација курикулума омогућава да студенти самостално креирају свој образовни профил не само кроз бирање изборних предмета него и кроз укључивање у интерну евалуацију програма, квалитета наставника и наставног процеса, а тиме и у иницирање промена у студијскм програму и методама наставе.


МОДУЛ ГЕОГРАФИЈА


Савладавањем Дипломских академских студија Географије – Модул 1 ГЕОГРАФИЈА, студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области географских наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених географских проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области географије;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са географијом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области физичке и друштвене географије, као и туризма и просторног планирања;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно географи, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.


МОДУЛ ТУРИЗАМ


Савладавањем Дипломских академских студија Географије – Модул 2 ТУРИЗАМ, студент стиче следеће опште способности:

 • способност логичког мишљења, формулисања претпоставки, извођења закључака на формалан и формализован начин;
 • способност комуникације на професионалном нивоу и тимског рада;
 • способност за професионално напредовање;
 • способност праћења и разумевања савремених кретања, како у струци, тако и у друштвеном окружењу;
 • способност примене знања у пракси;
 • способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност презентовања резултата свог рада;
 • способност поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • познавање и разумевање основних области туризмолошких наука;
 • познавање, разумевање и способност примене савремених туристичких проучавања;
 • разумевање савремених кретања у области туризма;
 • способност повезивања наука које су у тесној вези са туризмом;
 • способност примене стечених знања у решавању практичних проблема;
 • способност праћења и примене новина у струци;
 • способност за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области туризма и сродним дисциплинама;
 • способност за наставак школовања на докторским студијама.

Из наведених компетенција проистичу основни очекивани исход студијског програма, према којима би свршени студенти, односно туризмолози, стекли низ креативних способности које би их оспособиле за запошљавање, а које представљају скуп вештина које би просечан студент требало да зна, уме и да може да демонстрира.


Модул: ГЕОГРАФИЈА


Дипломске академске студије Географије – Модул 1. ГЕОГРАФИЈА другог степена садржи све основне елементе курикулума за Географију који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.


Модул: ТУРИЗАМ


Дипломске академске студије Географије – Модул 2. ТУРИЗАМ другог степена садржи све основне елементе курикулума за Туризам који је усклађен са сличним студијским програмима, како у Европи тако и у свету.

Готово сви сегменти студијског програма, као што су академски назив, трајање и вредност у ЕСПБ, назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита, исходи учења и компетенције наставника, усаглашени су са највећим бројем високошколских установа европског образовног простора.

У том контексту треба нагласити да је овај студијски програм конципиран на основу позитивног искуства европских високошколских установа које су успешно примениле болоњску реформу.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин