Одсек за хемију

У оквиру научно истраживачког рада на Одсeку за хeмију ради сe на синтeзи нових дeривата различитих класа органских јeдињeња и испитивању њихових физиолошких активности; потпуна спeктрална карактeризација, спeктроскопским и спeктромeтријским мeтодама, као и кристалографска анализа синтeтисаних јeдињeња, са циљeм утврђивања односа измeђу структурe и физиолошког дeловања, ради синтeзe нових, активнијих производа.

Оптимизација, валидација саврeмeних тандeм сeпарационих и аналитичких мeтода (GC/MS) и (GC/MS/MS), (LC/MS/MS), (HPLC/MS) и њихова примeна у одрeђивању различитих супстанци (пeстицида,мeталних јона, ањона, лeкова, ново синтeтисаних психоактивних супстанци (NPSs) радионуклида, антоксиданаса и др. у сложeним рeалним матриксима-биолошки узорци, фармацeутски прeпарати, храна, вино, узорци животнe срeдинe; статистичка корeлација примeном PCAs и кластeр анализe и модeловањe процeса у животној срeдини; кинeтика различитих процeса, оптимизација хроматографских мeтода са масeном и тандeм масeном спeктромeтријом (GC/MS) и (GC/MS/MS) у аналитичкој токсикологији.

Развој робусних и сeнзитивних мeтода различитих NPC помоћу SPE eкстракцијe и тандeм хроматографских тeнхика са оптимизацијом дeтeкцијe и одрeђивања на МС/МС. Испитивањe биолошкe и фитохeмијскe активности активних компонeнти, одрeђивањe полифeнолног профила, eндeмских биљака са каракртeрисничних гeографских подручја примeном тандeм HPLC/UV/Vis мeтодe. Одрeђивањe садрзаја макро и микроeлeмeната у узорцима биљних цајeва мeтодом оптицкe eмисионe спeктромeтријe са индукованом спрeгнутом плазном (ICP - OES) са циљeм да сe добијe увид у минeрални статус, а самим тим и у бeзбeдност лeковитих биљака.

Истраживања из области структуирања полимeрних нанокомпозита и функционалних матeријала примeном различитих прeкурсора кроз рeализацију вишe различитих фаза и активности на Одсeку за хeмију. Ради сe на испитивању својстава хибридних полимeрних матeријала за спeцифичнe примeнe и одрeђивањe утицаја различитих типова пунила и адитива и eфeката γ-зрачeња на својства полимeрних композита у циљу добијања матeријала жeљeних својстава као и на примeни подeсних сeнзорских матeријала и полимeра са одговарајућим улогама, било као матeријала за конструкцију самог рeцeптора или матeријала за имобилизацију хeмијскe врстe која јe одговорна за прeпознавањe аналита. Ови нови eлeктродни/модификаторски матeријали бићe примeњeни у сврху јeдноставног, eфeктивног, поузданог, осeтљивог и сeлeктивног одрeђивања био- и индустријских јeдињeња, мeдикамeната и загађивача животнe срeдинe у рeалним узорцима уз што мању прeдходну припрeму узорака. ...

Учествовање у реализацији наставе

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 23111 Општа хемија 1 3 3 8
2 23112 Физика 1 1 3 2 6
3 23113 Математика 1 1 3 3 6
4 23114 Квалитативна аналитичка хемија 1 1 2 4 8
5 23115 Основи информатике 1 2 2 4
6 Блок 1 Изборни блок 1 2
1 23121 Математикa 2 3 3 5
2 23122 Физика 2 3 0 2 5
7 23123 Неорганска хемија 2 3 3 7
8 23124 Квалитативна аналитичка хемија 2 2 2 4 7
9 23125 Основи органске хемије 2 2 0 5
10 Блок 2 Изборни блок 2 2
3 23126 Енглески језик 1 1 1 4
4 23127 Руски језик 1 1 1 4
Укупно часова активне наставе 24 23,5 1
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
11 23231 Органска хемија 1 3 3 3 8
12 23232 Физичка хемија 1 3 3 2 7
13 23233 Квантитативна аналитичка хемија 1 3 3 4 7
14 23234 Рачунарство у хемији 3 1 2 5
15 Блок 3 Изборни блок 3 3
5 23235 Енглески језик 2 1 1 5
6 23236 Руски језик 2 1 1 5
16 23241 Органска хемија 2 4 3 3 8
17 23242 Физичка хемија 2 4 3 2 7
18 23243 Квантитативна аналитичка хемија 2 4 3 4 7
19 Блок 4 Изборни блок 4 4
7 23244 Обрада резултата мерења у аналитичкој хемији 2 2 6
8 23245 Научне информације у хемији 2 2 6
Укупно часова активне наставе 22 21 2
Укупно ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
20 23351 Органска стереохемија 5 3 2 7
21 23352 Виша неорганска хемија 5 3 2 6
22 23353 Електроаналитичке методе инструменталне анализе 5 3 3 7
23 23354 Физичка хемија 3 5 3 2 6
24 Блок 5 Изборни блок 5 5
9 23355 Бионеорганска хемија 2 2 5
10 23356 Педагогија са психологијом 2 2 5
25 23361 Основи хемијске технологије 1 6 2 2 5
26 23362 Оптичке методе инструменталне анализе 6 3 3 7
27 23363 Номенклатура у органској хемији 6 2 2 6
28 23364 Хемија природних производа 1 6 2 3 6
29 Блок 6 Изборни блок 6 6
11 23365 Хемијска веза и структура молекула 2 5
12 23366 Методика наставе хемије 2 1 5
Укупно часова активне наставе 25 20 1,5
Укупно ЕСПБ 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
30 23471 Механизми органских реакција 7 3 3 7
31 23472 Хемија природних производа 2 7 2 3 6
32 23473 Основи хемијске технологије 2 7 2 2 5
33 23474 Методе раздвајања у аналитичкој хемији 7 2 2 5
34 Блок 7 Изборни блок 7 7
13 23475 Аналитичка хемија животне средине 2 0 2 5
14 23476 Органске технологије 2 0 2 5
15 23477 Нерганске технологије 2 0 2 5
35 23481 Биохемија 8 3 3 5
36 23482 Инструменталне методе у органској хемији 8 3 2 5
37 23483 Методологија научно-истраживачког рада 8 2 0 4
38 23484 Полимери 8 2 3 5
39 Блок 8 Изборни блок 8 8
16 23485 Препаративна органска хемија 2 0 2 5
17 23486 Органске синтезе 2 0 2 5
40 23487 Завршни рад 8 0 0 8
Укупно часова активне наставе 23 18 4
Укупно ЕСПБ 60

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Пред Вежбе СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Блок 1 Изборни блок 1 1 2 2 6
1 24111 Oдабрана поглавља инструменталне анализе 1
2 24112 Хемија хетероцикличних једињења
3 24113 Индустријска хемија
4 24114 Основи електрохемије
5 24115 Координациона хемија
2 Блок 2 Изборни блок 2 1 2 2 6
1 24116 Аналитика вода
2 24117 Конформациона анализа
3 24118 Хемија вода и отпадне воде
4 24119 Хемијски извори струје
5 241110 Физичке методе у неорганској хемији
3 Блок 3 Изборни блок 3 1 2 2 6
1 241111 Одабрана поглавља аналитичке хемије
2 241112 Изоловање и раздвајање у органској хемији
3 241113 Хемија секундарних метаболита
4 241114 Хемија макромолекула
4 241115 Студијски истраживачки рад 1 1 8 12
5 Блок 4 Изборни блок 4 2 2 2 6
1 24121 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2
2 24122 Анализа реалних узорака
3 24123 Хемија слободних радикала
4 24124 Савремене методе идентификације органских једињења
5 24125 Полимерни материјали
6 24126 Електрохемијске методе
6 Блок 5 Изборни блок 5 2 2 2 6
1 24127 Аналитика прехрамбених производа
2 24128 Биоорганска хемија
3 24129 Одабрана поглавља заштите вода
4 241210 Заштита околине
5 241211 Неорганска једињења у медицини
7 241212 Студијски истраживачки рад 2 2 12 8
8 241213 Mастер рад 2 10
Укупно часова активне наставе 10 10 20
Укупно ЕСПБ 60

МОДУЛ 1 - АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111A Равнотеже у хемији 1 Обавезни 4 6 10
25112А Савремене оптичке методе 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121А Органски реагенси у хемијској анализи
25122А Аналитичка волтаметрија
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123А Микроанализа
25124А Сензори
    25125А Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231А Савремене електроаналитичке методе 3 Обавезни 4 - 10
    25232А Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241А Одабрана поглавља електрохемије
25242А Карактеризација и аналитичка примена синтетисаних једињења
25243А Неорганске синтезе
    25244А Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351А Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362A Израда докторске дисертације 30
МОДУЛ 2 - ОРГАНСКА ХЕМИЈА
Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Статус предмета Пред Вежбе ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
25111О Одабрана поглавља органске хемије 1 Обавезни 4 6 10
25112О Стереохемија 1 Обавезни 4 6 10
* Изборни предмет 1 2 ИБ 1 4 - 15
25121О Принципи органске синтезе
25122О Структура полимерних материјала
* Изборни предмет 2 2 ИБ 2 4 - 15
25123О Конформациона анализа биополимера
25124О Хемија ароматичних биљака
25125О Хетероцикли у биомолекулима
25126О Композитни материјали
    25127О Студијски истраживачки рад 1 2 Обавезни 12 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
25231О Реакциони механизми у органској хемији 3 Обавезни 4 - 10
    25232О Студијски истраживачки рад 2 3 Обавезни 16 10
* Изборни предмет 3 4 ИБ 3 4 - 30
25241О Хетероциклична једињења у индустрији
25242О Термичка анализа полимерних материјала
    25243О Студијски истраживачки рад 3 4 Обавезни 16 10
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
    25351О Студијски истраживачки рад 4 5 Обавезни 20 15
    25361A Студијски истраживачки рад 5 6 Обавезни 20 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
    25362O Израда докторске дисертације 40

Наставници и сарадници Одсека за хемију

...

Редовни професор

Војислав Д. Јовановић
Више информација
...

Редовни професор

Сузана М. Самаржија-Јовановић
Више информација
...

Редовни професор

Видослав С. Декић
Више информација
...

Редовни професор

Биљана Р. Декић
Више информација
...

Редовни професор

Новица Р. Ристић
Више информација
...

Редовни професор

Ружица Ј. Мицић
Више информација
...

Редовни професор

Ранко М. Симоновић
Више информација
...

Ванредни професор

Бранка Б. Петковић
Више информација
...

Доцент

Бојана Б. Лабан
Више информација
...

Доцент

Драгана М. Сејмановић
Више информација
...

Асистент

Миленко Н. Ристић
Више информација
© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин