Историјат

У оквиру Филозофског факултета у Приштини, школске 1960/61. почели су рад одсеци: Биологија, Хемија, Физика и Математика, а касније, школске 1971/72. је основан и Одсек за географију, док је најмлађи Одсек за информатику основан 2002/03. године.

Школске 1971/72. године одсеци природно - математичких наука су одвојени од Филозофског факултета, те је тако формиран Природно - математички факултет. Те школске године уписан је укупно 1661 студент ( 1108 у настави на албанском језику и 553 у настави на српском језику).

Природно - математички факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, од школске 2002/03. године налази се у згради Техничке школе „Михајло Петровић- Алас“ у улици  Лоле Рибара 29.

Природно - математички факултет је на свим својим одсецима извео реформе  у складу са Болоњском декларацијом. Сви наставни планови су реформисани тако да се настава из већине предмета изводи у току једног семестра, што знатно олакшава и истовремено, подиже ефикасност студирања. Тежиште је на практичном раду, раду у мањим групама и на семинарским радовима који се раде током године, што у знатној мери растерећује студенте и олакшава полагање испита.

Данас је Природно-математички факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици акредитована високошколска установа, која је испунила све стандарде за акредитацију високошколских установа и студијских програма. Поред тога, Факултет је акредитован и за обављање научноистраживачког рада у свим областима своје делатности.

Природно-математички факултет поседује дозволу за рад, која је издата од стране Министарства просвете и науке Републике Србије. У дозволи за рад наведени су одобрени студијски програми, број студената за који је студијски програм одобрен, број наставника са пуним радним временом, као и објекти у којима се делатност обавља.

Наставу на основним академским  студијама похађа 612 студената.

На факултету је запослено 101 запослених, од тога је 74  наставника и сарадника.

Наставници и сарадници Факултета укључени су у научноистраживачке пројекте које финансира Министарство просвете и  науке Републике Србије и објављују резултате својих истраживања у реномираним међународним или домаћим часописима. Уз то, они су аутори многих уџбеника, монографија, збирки задатака и друго.

Природно - математички факултет кроз свој рад остварује успешну сарадњу са свим универзитетима у Републици Србији и са великим бројем научних институција у земљи и иностранству.

Природно - математички факултет је данас савремено опремљена образовна и научна установа на територији Републике Србије, која са успехом образује стручњаке из области природних наука, математике и информатике. Факултет је својим досадашњим радом (за 40 година) дао велики допринос развоју не само Косова и Метохије већ и Републике Србије у целини.

Велики кадровски потенцијал, савремено опремљене лабораторије и сале за предавања представљају основу и за његов будући успешан рад.

На Факултету се на основу наставних планова и студијских програма организују основне академске студије (студије првог степена), мастер студије (студије другог степена) и докторске академске студије (студиеј трећег степена), укупно 16 студијских програма.  

Настава на нашем Факултету је према одређеним областима науке организована кроз шест одсека:

  • Одсек за биологију,
  • Одсек за физику,
  • Одсек за хемију,
  • Одсек за математику,
  • Одсек за географију,
  • Одсек за информатику.

Одсек је организациона јединица Факултета преко које се остварују студије на основу наставних планова и студијских програма за које је Факултет матичан. На Одсеку за биологију, физику, хемију, математику, информатику и географију,  основне академске студије трају четири године или осам семестара и носе 240 ЕСПБ бодова, док мастер академске студије трају годину дана или два семестра и носе 60 ЕСПБ. На Одсеку за географију на мастер студијама акредитована су два модула: Општа географија и Туризам. На Одсеку за хемију и Одсеку за биологију реализују се и докторске академске студије у трајању од три године, за чији је завршетак неопходно остварити 180 ЕСПБ.

Наставни рад на Факултету се остварује кроз предавања, практичну наставу, вежбе, семинаре, консултације, стручну праксу менторски рад и кроз друге облике образовног и научног рада, утврђене студијским  програмима и Статутом Факултета.

Предавања и вежбе се одржавају редовно, према утврђеном распореду часова који се објављује пре почетка семестра на огласној табли и сајту Факултета. Практична настава из области физике, хемије и биологије изводи се у посебним, за те сврхе опремљеним лабораторијама. Тако на Одсеку за биологију раде лабораторије за екологију и систематику физиологију биљака, анималну физиологију биохемију и генетику. На Одсеку за физику раде лабораторије за рачунарство и електронику електромагнетизам и оптику и лабораторија за општу физику, а на Одсеку за хемију лабораторије за неорганску, органску и аналитичку хемију.

Кабинети за рачунарство и информатику Природно -математичког факултета су опремљени рачунарима најновије генерације са неопходном пратећом опремом, са обезбеђеним приступом Интернету, где студенти математике, информатике, хемије, биологије, физике и географије кроз  наставни процес стичу и усавршавају своја знања.

Ha Факултету ce налази и библиотека са читаоницом, са великим бројем стручних књига и часописа, одбрањених докторских дисертација, магистарских теза и дипломских радова из свих области природних, математичких и информатичких  наука што свакако доприноси већем квалитету наставе и успешном научноистраживачком раду.

Од свог оснивања, школске 1970/71. године, Природно-математички факултет је у потпуности посвећен остваривању своје мисије, засноване на резултатима научноистраживачког рада и њиховој примени у пракси. За 40 година свога рада Факултет је, према актуелним потребама друштва, развио студијске програме који образују студенте за одређене стручне профиле за којима у друштву постоји јасно изражена потреба.

Полазећи од тога да је високо образовање основ за, на знању заснованог развоја друштва и његовог даљег економског и културног напретка, основ за унапређења људских права и основних слобода, мисија Факултета јесте да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.

Да би остварио своју мисију Факултет се трајно определио да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен Европски простор високог образовања.

Природно–математички факултет своју мисију остварује кроз: високо образовање, научноистраживачки рад и имплементацију знања у пракси. При томе Факултет перманентно унапређује студијске програме и квалитет рада наставног процеса, све са тежњом достизања највиших стандарда и ради задовољавања образовних потреба младих генерација, научностручних потреба привреде, те као такав представља покретачку снагу развоја друштва.     

Визија Природно–математичког факултета је да као равноправни партнер у јединственом европском систему високог образовања и научноистраживачког рада достигне највиши ниво квалитета, што представља његову покретачку снагу у развоју друштва.

Ради испуњења своје визије, Природно–математички факултет у Косовској Митровици свој оквир компетенција и рада шири и допуњује партнерским везама са универзитетима Републике Србије, као и са универзитетима ван земље, усвајајући позитивне трендове глобалног система образовања и истраживања у областима науке за које је матичан.

Оријентација ка студијским програмима усклађеним са трендовима науке, као и у сваком другом смислу постизање и очување квалитета наставе, ствара услове за ефикасно студирање и високе компетенције оформљених стручњака.

Основна визија Природно–математичког факултета је дефинисање свих аспеката развоја модерног образовања и научноистраживачког рада компатибилног са релевантним факултетима у земљама чланицама ЕУ.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин