Органи факултета

Руководство

...

Декан

Дејан М. Гурешић
Више информација
...

Продекан за науку, међународну сарадњу и развој

Љиљана Р. Гулан
Више информација
...

Продекан за финансије

Бранко В. Дрљача
Више информација
...

Продекан за наставу

Негован М. Стаменковић
Више информација
...

Координатор за ДАС, акредитацију и обезбеђење квалитета

Татјана Р. Јакшић
Више информација
...

Еразмус+ координатор

Часлав М. Стефановић
Више информација

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће чине наставници Факултета и по један представник већа одсека у звању сарадника са сваког одсека. Наставници Факултета својство члана стичу избором у звање и заснивањем радног односа на Факултету, са најмање 70% радног времена.

Чланове Наставно-научног већа из реда сарадника у радном односу бира и разрешава веће одсека јавним гласањем и то већином гласова укупног броја чланова већа одсека.

Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета из става 2. овог члана траје у целокупном периоду на који су засновали радни однос на Факултету.

Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета из става 3. овог члана траје годину дана почев од 1. oктобра текуће године.

Мандат представника студената траје две године.

Члану Наставно-научног већа мирује мандат у случају мировања радног односа, плаћеног или неплаћеног одсуства и у другим случајевима када запослени одсуствује са рада дуже од 30 дана.

Декан Факултета је председник Наставно-научног већа по функцији.

Седнице Наставно-научног већа припрема, сазива и њима руководи декан.

У случају одсутности или спречености председника Наставно-научног већа, седницом руководи по овлашћењу продекан за наставу.

Наставно-научно веће Факултета:

 • утврђује предлог Статута,
 • утврђује предлог студијског програма свих облика студија,
 • утврђује предлог Савету Факултета за избор и разрешење декана,
 • доноси програм научних истраживања и програма за иновацију знања,
 • на предлог Одбора ЦНИП-а разматра и доноси одлуку о предлогу научноистраживачких пројеката,
 • предлаже начин уређивања правила студија,
 • предлаже организовање студија и облике стручног образовања и усавршавања,
 • бира и разрешава представнике Факултета у Савет Факултета и једног члана за Савет Универзитета,
 • усваја Пословник о раду Наставно-научног већа,
 • бира представнике Факултета у органе Универзитета,
 • предлаже Универзитету матичност Факултета за све облике студија,
 • одобрава теме докторских дисертација,
 • даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину студија,
 • предлаже Савету усвајање извештаја о пословању и годишњи обрачун,
 • предлаже Савету финансијски план,
 • утврђује предлог одлуке о висини школарине и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета;
 • доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника за извођење свих облика наставе,
 • даје сагласност наставницима Факултета за ангажовање на другим факултетима, у складу са општим актом Универзитета,
 • одлучује о питањима рецензија у вези са издавачком делатношћу,
 • одлучује о спровођењу корективних мера у поступку самовредновања и оцењивања квалитета,
 • утврђује предлог за избор у звање наставника, врши избор у звање сарадника, доноси одлуку о образовању комисија за припрему извештаја за избор у звање наставника и сарадника, а обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.
 • Обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

Наставно-научно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

За пуноважно одлучивање потребно је да на седници Наставно-научног већа присуствује најмање 2/3 чланова Већа.

Наставно-научно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Већа, с тим што одлуке о избору доносе само наставници и сарадници у истом и вишем звању од звања у које се наставник или сарадник бира.

Пословником о раду ближе се уређује сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друго.

Пословником о раду уређује се сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друго.

Наставно-научно веће може образовати одговарајуће комисије, као своја помоћна тела.

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав и делокруг.

Савет факултета

Савет броји укупно 17 чланова.

Савет, као орган управљања Факултета чине:

 • девет представника Факултета,
 • пет представника из реда оснивача,
 • три представника Студентског парламента.

Осам чланова Савета, представника Факултета, бира Наставно-научно веће, а једног члана из реда ненаставног особља већином гласова јавним гласањем, бирају запослени у ненастави на Збору запослених.

Пет чланова Савета као представнике оснивача именује Влада Републике Србије, у складу са Законом, а три члана Савета, представнике студената, бира Студентски парламент Факултета.

Декан, продекани и секретар Факултета учествују у раду Савета без права одлучивања.

Кандидат за члана Савета кога бира Наставно-научно веће, изабран је ако добије више од половине гласова од укупног броја чланова Наставно-научног већа.

Члан Савета Факултета, кога именује Влада Републике Србије не може бити лице запослено на Факултету, или у органу управе надлежном за област образовања, односно науке.

Студентски парламент Факултета бира представнике у Савету Факултета из реда студената тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Парламента.

Ненаставно особље бира представника у Савет Факултета на Збору запослених гласањем које заказује и којим председава секретар Факултета.

На конститутивној седници Савета врши се верификација мандата чланова Савета Факултета, а затим, тајним гласањем, бирају се председник и заменик председника Савета из реда чланова Савета.

Конститутивну седницу Савета заказује и до избора председника председава најстарији члан.

Мандат чланова Савета Факултета траје 4 (четири) године и то почев од дана одржавања конститутивне седнице, а мандат чланова Савета представника студената траје 2 (две) године.

Радом Савета руководи председник Савета. Председник Савета бира се из реда чланова – представника Факултета. Председник Савета бира се тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

Савет ради у седницама у складу са Пословником о раду Савета Факултета. Председник Савета Факултета, а у његовој одсутности заменик председника, заказује седнице Савета Факултета и руководи њиховим радом.

Савет доноси Пословник о раду. Пословником се ближе уређује рад Савета Факултета (сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друга питања од значаја за рад Савета).

Члану Савета Факултета може престати мандат пре истека мандатног периода:

 • на лични захтев;
 • опозивом органа који га је именовао, односно изабрао под условом да нередовно и несавесно обавља дужност члана Савета Факултета;
 • наступањем околности које онемогућују чланство у Савету (престанак радног односа на Факултету, престанак својства студента Факултета, и сл.);
 • услед смрти и
 • у другим случајевима предвиђеним законом и општим актима Факултета.

Одлуку о престанку мандата члана Савета доноси орган који га је изабрао односно, именовао. Престанак мандата члану Савета Факултета констатује се на првој наредној седници.

На упражњено место члана Савета Факултета, коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран, бира се до истека пуног мандата, путем допунског избора, нови члан Савета Факултета, по истом поступку и на начин прописан за избор члана Савета Факултета.

Новоизабраном члану Савета, мандат траје до истека пуног мандата на који је претходни члан Савета био изабран.

Иницијативу за опозив члана Савета Факултета може покренути најмање 1/3 од укупног броја чланова Савета Факултета или органа који га је изабрао.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин