Регистар студентских организација

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду, Природно-математички факултет у Косовској Митровици води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању ("Сл. гласник РС", број 76/21).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Природно-математички факултет у Косовској Митровици, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета Приштини и Природно-математичког факултета у Косовској Митровици.

Захтев за стицање статуса студентске организације и упис у регистар подноси се на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација ("Сл. гласник РС", број 30/22), са потребним доказима.

Захтев се може поднети предајом у правној служби Природно-математичког факултета у Косовској Митровици.

Сходно наведеном, обавештавају се сва удружења која испуњавају законске услове о обавези да се региструју као студентске организације на Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, у складу са Законом.

Регистар студентских организација

Редни број: 1

Назив студентске организације: Удружење Студената ПМФ-а

Скраћени назив студентске организације: УСПМФ

Седиште: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица

E-mail: udruzenjestudenatapmfa@gmail.com

Област деловања:

Правни заступник: Никола Ђукић, члан Управног одбора, e-mail: nikoladjukic286@gmail.com

Статут студентске организације: Статут "Удружење студената ПМФ-а"

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин