Основне информације: Ружица Ј. Мицић

Образовање

Основне студије

1994. Природно-математички факултет, Приштина

Мастер студије

2006. Природно-математички факултет, Ниш

Докторске студије

2009. Природно-математички факултет, Ниш

Кратка стручна биографија

Др Ружица Ј. Мицић, дев. Димитријевић је рођена 12.03.1972. Удата, мајка једног детета. Дипломирала на Природно-математичком факултету, Универзитета у Приштини, 1994. године са просечном оценом 9.04.

Одбранила магистарски рад под насловом: "Кинетичко одређивање трагова Тh(IV), V(V), Mo(VI) и W(VI) јона у раствору" на Природно-математичком факултету, Универзитет у Нишу, 2006. године, на Катедри за аналитичку хемију.

Одбранила докторску дисертацију под насловом: " Кинетичка анализа трагова јона у реалним узорцима" на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу, 2009. године.

Од 1995. године запослена на Природно-математичком факултету у Приштини на Одсеку за хемију где изводи наставу на свим нивоима студија на групи предмета из области аналитичке и физичке хемије. Ментор и члан комисија за одбрану више завршних радова на основним, мастер и докторском студијама. Рецензент више радова у истакнутим међународним часописима, рукописа универзитетских уџбеника, председник и члан Комисија за избор у наставничка и научна звања. Учесник у реализацији пројеката Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије:

"Развој нових аналитичких метода и њихова примена за одређивање садржаја тешких метала у различитим узорцима животне средине" (2006–2010).

"Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције." (ТР 34025).

Председник Подружнице за Косово и Метохију Српског хемијског друштва.

Шеф Одсека за хемију Природно-математичког факултета у периоду 1.11.2018.-01.06.2020. године.

Др Ружица Мицић је један од аутора универзитетског уџбеника "Методе одвајања у аналитичкој хемији" ПМФ, Косовска Митровица (2019).

Др Ружица Мицић је један од аутора помоћног уџбеника (практикум) "Семимикро квалитативна хемијска анализа" ПМФ, Ниш, (2017).

Др Ружица Мицић је аутор монографије националног значаја "Кинетичка анализа трагова јона", Београд, Задужбина Андрејевић, (2011).

Аутор и коаутор 24 рада на SCI листи.

Од 28. јуна 2019. године Одлуком Сената Универзитета у Приштини је у звању редовног професора за ужу научну област Аналитичка и физичка хемија. 

image
др Ружица Ј. Мицић

Редовни професор
Одсек: Одсек за хемију
Mail адреса: ruzica.micic@pr.ac

Референце

1. Lukic, V. Micic, R. J. Arsic, B. B Nedovic, B. and Radosavljevic, Z., "Overview of the major classes of new psychoactive substances, psychoactive effects, analytical determination and conformational analysis of selected illegal drugs" Open Chemistry, Vol. 19, No. 1, pp. 60-106, doi.org/10.1515/chem-2021-0196 (2021).

2. Mitic, M. N Jankovic, S. Mrmosanin J. M. Stojkovic M. B. Kostic, D. A. and Micic R. J, "Optimization, Kinetics and Thermodynamics of the Solid-Liquid Extraction Process of Flavonoids from Rosemary (Rosemarinus Officinalis) Leaves" Studia Univerzitatis babes-bolay chemia", Vol. 65, No. 1, pp. 111-124, doi.org/10.1515/chem-2021-0196 (2020).

3. Micic, R. J.  Jokic, A. B. Simonovic, R. M Arsic, B. B. Mitic, M. N. Galonja-Coghill, T. Cekerevac, M. I. and Nikolic-Bujanovic Lj. N. "Application of Electrochemically Synthesized Ferrates (VI) for the Removal of Th(IV) From Natural Water Samples" Journal of water chemistry and technology, Vol. 41 No. 2, pp. 101-104, https://doi.org/10.3103/S1063455X19020061, (2019).

4. Simonović, S. Sejmanović, D. Micić, R. Arsić, B. Pavlović, A. Mitić, S. Jokić, A.  Valjarević and   A. Micić, A. "Chemometrics based on the mineral content as a tool for the assessment of the pollution of top soils" Toxin Reviews, Vol. 38 No. 2, pp. 160-170, https://doi.org/10.1080/15569543.2018.1434797, (2019).

5. Micic, R. Jokic, A. Simonovic, R. , Mitic, S. Kostic, D. A. Mitic, M. N. Simonovic, S. R.   and Pavlovic J. "Application of Electrochemically Synthesized Ferrates (VI) for the Removal of Th(IV) From Natural Water Samples" Journal of  Water Chemistry and Technology  Vol. 41, pp 101–104, https://doi.org/10.3103/S1063455X19020061, (2019).

6. Mladenovic, M. P  Arsic, Biljana B.  Stankovic, N. M.  Mihovic, N.  Ragno, R.  Regan, A.  Milicevic J. S  Trtic-Petrovic T. M.  and Micic, R. J. "The Targeted Pesticides as Acetylcholinesterase Inhibitors: Comprehensive Cross-Organism Molecular Modelling Studies Performed to Anticipate the Pharmacology of Harmfulness to Humans In Vitro" Molecules, Vol. 23 No. 9, pp 1, https://doi.org/10.3390/molecules23092192,  (2018).

7. Mrmosanin, J. M.  Pavlovic, A. N.  Krstic, J. N.  Mitic, S. S.  Tosic, S. B.  Stojkovic, M. B.  Micic, R. J.  and Djordjevic, M. S. "Multielemental quantification in dark chocolate by ICP OES" Journal of food composition and analysis Vol. 67, No.pp. 163-171, https://doi.org/10.1080/00032719.2017.1374393 , (2018).

8. Nikolic, M. J.  Pavlovic, A. N.  Mitic, S. S.  Tosic S.B.  Pecev-Marinkovic E. T.  Djordjevic, M. S and  Micic R. J.  "Optimization and Validation of An Inductively Coupled Atomic Emission Spectrometry Method for Macro- and Trace Element Determination in Berry Fruit Samples" Analytical Methods, Vol. 8 No. 24, pp. 4844-4852, https://doi.org/10.1080/00032719.2017.1374393,(2016).

9. Micic, R. J . Mitic, S. S.  Arsic, B. B.  Jokic, A. B,  Mitic, M. N.  Kostic, D. A.  Pavlovic, A. N.  Cekerevac, M. I.  Nikolic-Bujanovic, L.N.  and Spalevic, Z. "Statistical characteristics of selected elements in vegetables from Kosovo" Enviromental  Monitoring Assessment Vol. 187 No. 6,pp. 389,  https://doi.org/10.1007/s10661-015-4606-3, (2015).

10. Pavlovic, A. N.  Mrmosanin, J. M.  Krstic, J. N.  Mitic, S. S.  Tosic, S. B.  Mitic, M. N.  Arsic, B. B. and Micic, R. J. "Effect of Storage Temperature on the Decay of Catechins and Procyanidins in Dark Chocolate" Czech Journal of Food sciencesZ, Vol. 35, No. 4, pp. 360-366. https://doi.org/10.17221/265/2016-CJFS, (2017).

Остале информације

Пројекти

"Развој нових аналитичких метода и њихова примена за одређивање садржаја тешких метала у различитим узорцима животне средине" (2006–2010).

"Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције." (ТР 34025). 

Област интересовања

Аналитичка хемија животне средине, Aналитичка токсикологија, Комбиноване технике аналитичке хемије 

Страни језици

Руски, енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

http://orcid.org/0000-0003-3295-3159

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7kpw3giZCUHJ5inYh4LRvgs--2KLmUaidRvhcxJ535NgKiJRmpzRr6q7Oe3rXiDAKjdRTahOQ9dn9eCUo9-9S23-oaVHl_IQOnsYydzyCt2-fDQcEsuPtuEQlTBRg0WVzufCrl&user=dEPjJgkAAAAJ

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин