Основне информације: Саша А. Милосављевић

Образовање

Основне студије

2003. Природно-математички факултет Косовска Митровица, Дипломирани географ

Мастер студије

2006. Географски факултет Београд, Магистар географских наука

Докторске студије

2013. Природно-математички факултет Косовска Митровица, Доктор географских наука

Кратка стручна биографија

Запослен на Природно-математичком факултету од 01.10.2005. године (асистент приправник). Од 2007. године асистент, од 2014. године доцент и од 2019. године ванредни професор на Одсеку за географију.

image
др Саша А. Милосављевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: sasa.milosavljevic@pr.ac.rs

Референце

1. МОНОГРАФИЈЕ: Милосављевић, С.(2016): СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК, ДЕМОГРАФСКА ПРОУЧАВАЊА, Природно-математички факултет, Косовска Митровица, стр. 1-351, ISBN 978-86-80795-26-3, COBISS.SR-ID 222758668, Одобрена Одлуком Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Косовској Митровици број 175/4 од 19.01.2016. године

2. Милосављевић, С. (2008): ВРЊАЧКА БАЊА друштвено-географска проучавања, ИК ''Љубостиња'' Трстеник, Трстеник, стр.1-90, ISBN 978-86-7406-084-1

3. УЏБЕНИК: Медојевић, Ј., Пунишић, М., Милосављевић, С. (2011): ГЕОГРАФСКА СТАТИСТИКА,, ПМФ Косовска Митровица, стр. 1-100, ISBN 978-86-7412-045-5 (одлука Н.Н. Већа ПМФ-а број 258/3 од 27.12.2010. године)

4. ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ: Lukić, T., Dunjić, J., Đerčan, B., Penjišević, I., Milosavljević, S., Bubalo-Živković, M., Solarević, M. (2018): Local Resilience to Natural Hazards in Serbia. Case Study: The West Morava River Valley, MDPI, Journal, Sustainability 2018, 10, 2866; doi:10.3390/su10082866, http://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2866

5. Milosavljević, S., Medojević, J., Jandžiković, B. (2014): Ethno-demographic processes of the Romanian minority in Serbia during the period 1948-2011, Geographica Timisiensis, Vol.XXIII, nr.1, pp. 43-56, Timisoara, Romania https://geografie.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/06/4-MILOSAVJEVIC-1

6. Vukoičić. D., Milosavljević, S., Penjišević, I., Bačević, N., Nikolić, M., Ivanović, R., Jandžiković, B. (2018): Spatial analysis of air temperature and its impact on the sustainable development of mountain tourism in Central and Western Serbia, IDOJARAS, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 122, No. 3, July – September,2018,pp.259–283,DOI:10.28974/idojaras.2018.3.3, https://www.met.hu/en/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/index.php?no=2018.3

7. Vukoičić. D., Milosavljević, S., Valjarević, A., Nikolić, M., Srećković - Batoćanin, D. (2018): The evaluation of geosites in the territory of National Park „Kopaonik“(Serbia), Open Geoscience, pp. 618-633 DOI: https://doi.org/10.1515/geo-2018-0049 https://www.degruyter.com/view/j/geo.2018.10.issue-1/geo-2018-0049/geo-2018-0049.xml?format=INT

8. Milosavljević, S. (2018): Contemporary migratory movements in the municipality of Trstenik, The University Thought - Publication in Natural Sciences, vol. 8, N°. 1, pp. 34-39,doi:10.5937/univtho814183 http://aseestant.ceon.rs/index.php/univtho/article/view/14183

9. Милосављевић, С., Пењишевић, И. (2019): Пројекције природног и механичког кретања становништва општине Трстеник до 2031. године, Међународни тематски зборник „Наука без граница 2“, Књига 5 Гласови, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 223-233, ISBN 978-86-6349-125-0, COBISS.SR-ID 277808908

10. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2018): Значај географских детерминанти у функцији одрживог опстанка српске заједнице на Косову и Метохији, Међународни тематски зборник „Наука без граница“, Књига 4 Време и простор, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 251-266, ISBN 978-86-6349-097-0, COBISS.SR-ID 267457804

11. Милосављевић, С., Пењишевић, И. (2018): Регионалне демографске неравномерности Републике Србије, Тематски зборник са шестог националног конгреса о деци и наталитету ''Демографска слика у Србији - пет до дванаест -'', Удружење ''Опстанак'' за борбу против беле куге и за обнављање становништва и Православна академија, наука, уметности, вештина и иновација Србије (ПАНУВИС), Београд, стр. 205-220, ISBN 978-86-909463-7-2, COBISS.SR-ID 266478860

12. Penjišević, I., Popadić, A., Milosavljević, S., Burić, D. (2018): A review of Jovan Cvijić’s research of migration currents and their impact on population change of Zapadno Pomoravlje (Serbia), Proceedings of the International Conference The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical beckground and contemporary trends in human geography, pp. 153-163 Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade, Cultural Centre „Vuk Karadžić“, Loznica, Belgrade, Loznica ISBN 978-86-80029-76-4, COBISS.SR-ID 268877324

13. Милосављевић, С.(2017): Методичке посебности друштвено-географских тема у настави географије, Тематски зборник радова са научног скупа с међународним учешћем ''Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели'', Учитељски факултет Призрен – Лепосавић, Лепосавић, стр. 651-658 ISBN 978-86-84143-43-5, COBISS.SR-ID 247484684

14. Medojević, Ј., Milosavljević, S. (2016): THE HISTORICAL-DEMOGRAPHIC STUDY OF JEWS IN BELGRADE 1717 TO 1941, Serbian Academy of Sciences and Arts,150 th Anniversary of Jovan Cvijićs birth, Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10/Vol.I,II, pp. 567-578, Belgrade, ISBN 978-86-7025-684-2, COBISS.SR-ID 221437452

15. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2015): Последице прогона становништва са Косова и Метохије од 1999. до 2015. године, Зборник радова (Књига 1) са Четвртог српског конгреса географа са међународним учешћем ''Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе'' поводом 150 година рођења Јована Цвијића, Географски факултет Београд, Српско географско друштво, Београд, стр. 357-362, Копаоник, 7-9. октобар 2015. године, http://www.gef.bg.ac.rs/?lng=lat ISBN 978-86-6283-032-6 COBISS.SR-ID 220054796

16. Милосављевић, С., Медојевић, Ј. (2019): Примена дидактичких медија у настави географије; Зборник радова са научног скупа с међународним учешћем „Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, Учитељски факултет Призрен-Лепосавић, Лепосавић, стр. 487-500, 978-86-84143-51-0, COBISS.SR-ID 281994252

17. Милосављевић, С. (2015): Компетенције (знања, вештине и способности) које студенти стичу током студија на одсеку за географију на ПМФ-у у Косовској Митровици, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем ''Настава и наука у времену и простору'', Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, стр. 1095-1102, Лепосавић, ISBN 978-86-84143-46-6 COBISS.SR-ID 220179212

18. Милосављевић, С., Медојевић, Ј. (2015): ''Мали принц''-феномен ниског фертилитета у Србији, Тематски зборник са петог националног конгреса о деци и наталитету ''Буђење српског народа'', Удружење ''Опстанак'' за борбу против беле куге и за обнову становништва, стр. 245-254, Београд ISBN 978-86-909463-6-5 COBISS.SR-ID 217113612

19. Милосављевић, С. (2014): Демографски суноврат Србије, пример општине Трстеник, Тематски зборник са четвртог националног конгреса о деци и наталитету ''Србија-свећа која догорева'', Удружење ''Опстанак'' за борбу против беле куге и за обнову становништва, стр. 381-396, Београд ISBN 978-86-909463-5-8 COBISS.SR-ID 209444364

20. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2019): Гео-демографски процеси на Косову и Метохији од 1999. до 2019. године, Зборник резимеа са Међународног научног скупа „Наука без граница 3“, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 126-127, ISBN 978-86-6349-139-7, COBISS.SR-ID 279227148

21. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2019): Културно-географске детерминанте уништених, спаљених и демолираних цркава и манастира на Косову и Метохији од 1999. до 2019. године, Зборник сажетака са Међународног научног скупа „Традиционално и савремено у уметности и образовању“, Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Звечану-Косовској Митровици, Косовска Митровица, стр. 64-65, ISBN 978-86-83113-41-5, COBISS.SR-ID 280686348

22. Милосављевић, С., Медојевић, Ј. (2019): Примена дидактичких медија у настави географије, Зборник радова са научног скупа с међународним учешћем „Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, Учитељски факултет Призрен-Лепосавић, Лепосавић, стр. 487-500, ISBN 978-86-84143-51-0, COBISS.SR-ID 281994252

 23. Медојевић, Ј., Милосављевић, С. (2019): Демографски процеси на Косову и Метохији од 1999. до 2019. године, Косовско-метохијски зборник 8, Српска академија наука и уметности, Београд, стр.265-285, ISSN 0354-284X https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10671

 24. Milosavljević, S., Medojević, J. (2020): Contemporary changes in the ethnic structure of the population in the autonomous province of Kosovo and Metohija, Bulletin of Natural Sciences Research, Vol. 10, No. 2, (2020), pp. 23-27   doi: https://doi.org/10.5937/bnsr10-25625

Остале информације

Пројекти

1. Гео-демографска истраживања мулти-етничких процеса на Косову и Метохији (број пројекта 149068В, 2006-2010. година)

2. Интерни јуниор пројекат: „Интензивни геоморфолошки процеси на локалитету Ђавоља варош, Србија: јуче, данас и сутра“ (Одлука Наставно научног већа Природно-математичког факултета у Косовској Митровици број 695/2 од 28.02.2017. године)

3. Интерни-макро пројекат ИМ-0201 ''Могућности ревитализације руралних насеља на простору Копаоника у функцији одрживог развоја'' (Одлука Наставно научног већа Природно-математичког факултета у Косовској Митровици од 12.02.2021. године)

Област интересовања

Друштвена географија, Демографија, Политичка географија, Методика наставе географије.

Страни језици

Енглески

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин