Основне информације: Јово М. Медојевић

Образовање

Основне студије

Културолошки факултет - Цетиње, 1990. Универзитет "Вељко Влаховић" Подгорица

Мастер студије

Магистар географских наука, 1997. Географски факултет Универзитета у Београду

Докторске студије

Доктор географских наука, 2001. Географски факултет Универзитета у Београду

Кратка стручна биографија

Јово Медојевић, 1966. Бијело Поље, Црна Гора. Доктор географских наука. Од 2001. године наставник на Природно-математичком факултету Одсек за географију. Усавршавао се на Sapienza Universita di Roma 2009. из области демографија и статистика у Italian National Institute of statistics Roma.

Наставник на основним и мастер студијима Одсека за географију за предмете: демографија, географска статистика, методика наставе географије, методологија друштвене географије. Шеф Одсека за географију 2005/6. Продекан за наставу 2006/7. Школске 2009/10. ангажован на Географском факултету у Београду где је изводио наставу из предмета антропогеографија. Школске 2007/2008 и 2008/2009. ангажован на Филозофском факултету Универзитета у Приштини на катедрама за: педагогију, психологију и журналистику из предмета статистика. Од 2008. до 2012. главни уредник часописа Географска истраживања чји је издавач ПМФ Универзитета у Приштини. Председник комисије за акредитацију ПМФ-а од 2008. до 2011. Члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици. Председник комисије Министарства просвете Републике Србије за полагање стручних испита наставника географије (2010). Члан Комисије Српског географског друштва за наставне планове и програме за наставни предмет географија (2010-2011). Професор на међународноj летњој школи “Mitrovica winter university“ (2013) и “Mitrovica summer university“ (2014). Одлуком Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, именован (2018.) за члана Комисије и оцењивача пројеката који се финансирају из буџета РС за развој високог образовања. Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању РС, именовало га (2019) за рецензента за процену испуњености стандарда акредитације у високом образовање у образовно-научном пољу Природно-математичке науке.

Боравио у САД (2014) у студијској посети универзитетима William Carey University и The University of Shouthern Mississippi. Руководио је пројектом Гео-демографска истраживања мулти-етничких процеса на Косову и Метохији од 2006-2010. године. Учесник на пројекту Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање 2011-2019. године. Активно учествује у пројектној међууниверзитетској сарадњи TEMPUS-PIQAS EACN Partership in quality assurance standards implementation између Универзитета у Приштини са Sapienza Universita di Roma, Linnaeus University Swedish, Jagiellonian University Polish. Коаутор универзитетског уџбеника Географска статистика. Учествовао на 20 националних и 17 међународних научних скупова. Објавио 19 монографија и 110 радова из области: друштвене географије, демографије, методике наставе географије и културне географије. Ожењен, отац троје деце.

image
др Јово М. Медојевић

Ванредни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: jovo.medojevic@pr.ac.rs

Референце

1. ПРИМЕНА дидактичких медија у настави географије – [У]: Зборник радова са Научног скупа „Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе. Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосвић. Лепосавић, 2019, стр. 487–500. *Коаутор Саша Милосављевић

2. ПРИНЦИПИ крвног и духовног сродства међу Србима. – [У]: Зборник радова са Међународног научног скупа „Наука без граница 2“. 4. Пејзажи ума. Косовска Митровица, 2019, стр. 365 – 375.

3. ЗНАЧАЈ географских детерминанти у функцији одрживог развоја српске заједнице на Косову и Метохији. – [У]: Наука без граница. 4. Време и простор, 2018, стр. 251-266. *Коаутор Саша Милосављевић.

4. REAL Demographic Losses of Montenegro Caused by Wars in the 20th Century. – Collection of the papers. Geographical Faculty University of Belgrade, 2018, рр. 133-143. *Koautor Mila Pavlović.

5. CULTURAL–GEOGRAPHIC determinants of Jerusalem. – University Thought, Faculty of Natural Science and Mathematics, University of Priština, Kosovska Mitrovica, 8/2018, No 1.

6. ПРИМЕНА интернета у настави географије. – [У]: Тематски зборник националног значаја. Универзитет у Приштини Учитељски факултет у Призрену–Лепосавић, 2016. стр. 643-649.

7. THE historical–demographic study of Jews in Belgrade 1717–1941. – [У]: Српско географско друштво. 150 th Anniversary of Jovan Cvijić Birth. Serbian Academy of Sciences and Arths, Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10/Vol. I,II, Belgrade, 2016, стр. 567–578. *Коаутор Саша Милосављевић.

8. “МАЛИ ПРИНЦ“– феномен ниског фертилитета у Србији [“The Little Emperior” – phenomenon of low fertility in Serbia]. – [У]: “Буђење српског народа”. Тематски зборник са Петог националног конгреса о деци и наталитету (26. и 27. августа 2015. године у Александровцу, 2015, стр. 245-254. *Коаутор Саша Милосављевић. 9. ПОСЛЕДИЦЕ прогона становништва са Косова и Метохије од 1999. до 2015. године. – [У]: Достигнућа, актуелности и изазови географске науке и праксе. Поводом 150 година од рођења Јована Цвијића. Зборник радова са 4. конгреса српских географа са међународним учешћем. Београд, Географски факултет, 2015, стр. 357-362. *Коаутор: Саша Милосављевић.

10. ETHNO-DEMOGRAPHIC processes of the Romanian minority in Serbia during the period 1948-2011. – Geographica Timisiensi, 23/2014, no 1, pp. 43-56. West university of Timisoara Faculty of Chemistry, Biology and Geography. *Koautori: Saša Milosavljević i Bojana Jandžiković.

11. ВИЗИЈА и приоритети у стварању националне стратегије за афирмацију и развој научних истраживања на Косову и Метохији. – [У]: Тематски зборник радова са научног скупа “Културно наслеђе Косова и Метохије – Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности“, II књига. Влада Републике Србије, Канцеларија за Косово и Метохију; Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 877- 884.

12. ЗДРАВЉЕ становништва у Србији и Русији – паралеле стилова живота. – [У]: Тематски зборник радова са међународног научног скупа “Искуства и перспективе сарадње Србије и Русије”. Економски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2013, стр. 185-196. *Коаутор Саша Милосављевић.

13. АКТУАЛЬНЫЕ проблемы географии в учебном процессе Республики Сербии. – [У]: Актуальные проблемы современной экономичской, социальной и политической географии. Министер-ство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Московский педагоги-ческий государственный университет, Географический факультет, Москва, 2011, стр. 246-252. *Потписано: Й[ово] Медоевич

14. DEMOGRAPHIC analysis of compulsory displacement in Kosovo and Metohia from 1999. to 2011. – [У]: Global Modern Demographic problems: migration and emigrational policy. Russian Academy of Sciences. Russian State University for the Humanities, Moscow, 2011. *Koautori: Mila Pavlović i Saša Milosavljević.

15. PARADIGMS of rural tourism in Serbia in the function of village revitalization. – Journal of Studies and Research in Human Geography University of Bucarest, Romania, 5/2011, 2, 93-202. Researс articles. Human Geographies. *Koautori Saša Milosavljević i Milan Punišić.

Остале информације

Пројекти

Руководио је пројектом Гео-демографска истраживања мулти-етничких процеса на Косову и Метохији од 2006-2010. године.

Учесник на пројекту Истраживање климатских промена и њихових утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање 2011-2019. године.

Активно учествује у пројектној међууниверзитетској сарадњи TEMPUS-PIQAS EACN Partership in quality assurance standards implementation између Универзитета у Приштини са Sapienza Universita di Roma, Linnaeus University Swedish, Jagiellonian University Polish.

Област интересовања

Демографија, антропогеографија, настава географије, културна историја.

Страни језици

Енглески језик C1

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин