Основне информације: Марко Р. Ивановић

Образовање

Основне студије

2009. ПМФ Ниш

Мастер студије

2013. Географски факултет Београд

Докторске студије

Од 2013. Географски факултет Београд

Кратка стручна биографија

Рођен 20.08.1983. године у Косовској Митровици. Стално живи у Нишу. Ожењен и отац једног детета.

Основну и средњу школу (Гимназију) дипломирао са одличним успехом у Косовској Митровици. После средње школе уписао ПМФ у Нишу, Одсек за географију. Дипломирао 2009. године. Мастер академске студије уписао 2011. године на Географском факултету Београд, Универзитетa у Београду, а дипломирао 2013. године, просечном оценом 9,60. Од 2013. године, студент докторских студија на Географском факултету у Београду. Од 2018. године ангажован као асистент на Одсеку за Географију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, за ужу научну област Картографија и Географски информациони системи. 

Активно учествује у раду Српског географског друштва од 2018. године.

image
Марко Р. Ивановић

Асистент
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: marko.ivanovic@pr.ac.rs

Референце

1. Vukoičić, D. Ivanović, R. Radovanović, D. Dragojlović, J. Martić-Bursać, N. Ivanović, M. and D. Ristić, "Assessment of Geotourism Values and Ecological Status of Mines in Kopaonik Mountain (Serbia)" Minerals, 10 (3), pp. 269, DOI: 10.3390/min10030269, (2020).

2. Ivanović, D.R, Valjarević, DJ.A, Srećković-Batoćanin, R.D, Martić-Bursać, N.M, Vukoičić, D.Ž. and Ivanović, R.M, "Hidro geothermal potentials of Rogozna Mountain and possibility of their valorization" Open Geosciences, 11, pp. 1071-1083, DOI: 10.1515/geo-2019-0083, (2019).

3. Bačević, N. Valjarević, A. Kićović, D. Milentijević, N. Ivanović, M. and M. Mujević, "ANALYSIS OF AIR TEMPERATURE TRENDS: CITY OF PODGORICA (MONTENEGRO)" UNIVERSITY THOUGHT- Publication in Natural Sciences, Vol.10, No. 1, pp. 31-36, DOI: https://doi.org/10.5937/univtho10-24790, (2020)

4. Иванoвић Р., Ивановић М., Ђoкић М. "Хидрографски потенцијали Ибарског Колашина у функцији развоја туризма" Гласник СГД, XCI - 1 , Беoград, pp. 117-125 DOI: 10.2298/GSGD1101117I, (2011).

5. Иванoвић Р., Мартић-Бурсаћ Н., Ивановић М, Николић М. "Термичке карактеристике ваздуха Нишке котлине у функцији бржег развоја привреде" Гласник СГД , св. XCI – 2, Беoград. pp. 83-92, DOI: 10.2298/GSGD1102085I, (2011).

6. Aleksandar Valjarević, Nikola Bačević and Marko Ivanović, "Digital and numerical methods in estimation of a hazard floods in the Municipality of Obrenovac", International conference Integrations of satellite and ground-based observations and multi-disciplinarity in research and prediction of different types of hazards in Solar system, Book of abstracts, Petnica Science Center, Valjevo, 10.05-13.05. 2019.

7. Радoмир Д. Иванoвић, Марко Р. Ивановић, "Обновљиви извори енергије у образовном систему Републике Србије", Mеђунарoдна научна кoнференција Наука без граница 3, Косовска Митровица, 21.09.- 22.09.2019.

8. Марко Ивановић, Јелена Петрoвић, "Туристички потенцијали Ибарског Колашина", 4. Српски кoнгрес геoграфа, Збoрник радoва, књ.2, Кoпаoник, 07.10-09.10.2015.

9. Радомир Иванoвић, Марко Ивановић, Александар Ваљаревић, Љиљана Стричевић, Ивана Пењишевић, "Geographic transformation of Ibarski Kolasin from the Cvijic’s studies to date", International Scientific Conference, Book of Abstract, Belgrade, 12.10-14.10.2015.

10. Радомир Иванпвић, Милена Николић, Марко Ивановић, "Historical heritage of the city of Nis in the function of tourism development" International scientific conference ״Cultural corridor via diagonalis – cultural tourism without boundaries״ ,Sofia-Belgrade. 03.10-06.10.2013.

Остале информације

Пројекти

/

Област интересовања

Картографија и ГИС

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/citations?hl=sr&authuser=1&user=g8vp2akAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Marko-Ivanovic

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Ivanovic%20Marko&samoar=#.YIgDQ5AzY2w

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин