Основне информације: Душан Ј. Ранђеловић

Образовање

Основне студије

2004. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Мастер студије

2009. Филозофски факултет, Универзитет у Бања Луци

Докторске студије

2012. Филозофски факултет, Универзитет у Бања Луци

Кратка стручна биографија

image
др Душан Ј. Ранђеловић

Ванредни професор
Одсек: Наставници ангажовани са других инстиуција
Mail адреса: dusan.randjelovic@pr.ac.rs

Референце

1. Душан Ранђеловић. Индивидуализација наставе према стиловима учења. Косовска Митровица: Филозофски факултет. ISBN 978-86-6349-177-9, 2022.

2. Ранђеловић Душан, Јелена Минић, Кристина Ранђеловић, Национални идентитет средњошколаца у Републици Србији. Социолошки преглед, 55(3):1018-158, 2021. DOI: 10.5937/socpreg55-32338,

3. Душан Ранђеловић., Ружица Михајловић, Емоције у образовном контексту и процена квалитета постојећих платформи за онлајн наставу на територији Kосова и метохије. Баштина, 31 (55): 297-322, 2021. https://doi.org/10.5937/bastina31-34257

4. Dušan Ranđelović, Miljana Pavićević, Reliability and validity of learning style inventory for primary school students based on the Myers-Briggs learning style model (ISUMB2-О). Collection of papers of the faculty of philosophy. L (3)L: 69-98, 2020.  DOI:10.5937/ZRFFP50-28110.

5. Душан Ранђеловић, Практикум: Стилови учења ученика – претпоставка успешне индивидуализације наставе. Косовска Митровица: Филзофски универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 2020. ISBN 978-86-6349-157-1.

6. Dušan Ranđelović, Vujičić Milena, Gordana Nikolić,  Relationships between personality traits, negative affectivity and procrastination in hihg school students. Vojnosanitetski pregled, 78 (9): 928-934, 2021  DOI: https://doi.org/10.2298/VSP191014141R

7. Амина Дацић, Душан Ранђеловић, Когнитивне способности и доживљај наставе нао детрминанте школског успеха. У проф. др Мирјана Лончар-Вујновић (галвни и одговорни ур.). Наука без граница II, том 3 - Приступи у образовању. Тематски међународни зборник радова. Косовска Митровица: Филозофски факултет, стр 69-97, 2019.  ISBN  978-86-6349-123-6.

8. Душан Ранђеловић,  Ефикасност и психолошке онове наставе путем решавања проблема увиђањем. Косовска Миторвица: Филозофски факултет. 2017. ISBN  978-86-6349-076-5.

9. Dušan Ranđelović, Milica Mitrovic, Miroslav Krstić,  Aggressiveness, depression and academic achievement of students. Teme 39(3), str 701-714,  2015. ISSN: 0353-7919

10. Предраг Живковић, Душан Ранђеловић,  Корелати професионалног идентитета наставника. Теме,  XXXVII (2): стр 647-666. 2013. ISSN: 0353-7919

Остале информације

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин