Основне информације: Љиљана Р. Гулан

Образовање

Основне студије

1998. Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини

Мастер студије

/

Докторске студије

2014. Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Кратка стручна биографија

Љиљана Гулан је рођена 04.06.1973. године у Приштини. Основну школу завршила је као носилац Вукове дипломе, а гимназију природно-математичког смера одличним успехом. Природно-математички факултет у Приштини, студијска група Физика, завршила је 08.09.1998. године са просечном оценом 8.10. Докторске студије завршила је 23.09.2014. године са просечном оценом 9.00 на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу одбраном докторске дисертације под називом: ”Мерење радионуклида у тлу и радона у затвореним просторијама на Косову и Метохији”. 

Почетком школске 1998/99. године запослена је на Природно-математичком факултету у Приштини као асистент приправник, а од 2008-2015. године била је у звању асистента. У наставничко звање доцент за научну област Експериментална физика на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици изабрана је 05.03.2015. године, а од 04.10.2018. је у звању ванредни професор. Допунски рад остварује на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

Област научног истраживања др Љиљане Гулан је Радијациона физика, природна и вештачка радиоактивност у ваздуху и земљишту. Научно интересовање обухвата истраживања радона и торона у затвореним просторијама, гама спектрометријско одређивање специфичних активности радионуклида у земљишту и узорцима из животне средине, истраживање утицаја геогених карактеристика на концентрације радионуклида у земљишту, води и ваздуху, мерење амбијенталног дозног еквивалента у ваздуху. Из наведене области Љиљана Гулан је објавила 15 научних радова у међународним часописима категорије М20 и десетине саопштења са међународних скупова и скупова националног значаја. Цитирана је више од 200 пута према бази Google Scholar.

Аутор је монографије „Радон и торон у ваздуху затворених просторија на Косову и Метохији: корелација и мапе ризика“ и коаутор мапа ризика од радона и торона за подручје Косова и Метохије. Члан је Друштва физичара Србије и Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе. Ангажована је на научном пројекту бр. ИИИ41028 Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

image
др Љиљана Р. Гулан

Ванредни професор
Одсек: Одсек за физику
Mail адреса: ljiljana.gulan@pr.ac.rs

Референце

Категорија M20

1. Ljiljana Gulan, Tatjana Jakšić, Biljana Milenkovic, Jelena M Stajic, Predrag Vasić, Zoran Simić, Nenad Zlatić Mosses as bioindicators of radionuclide and metal pollution in northern Kosovo and Metohija mountain region Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2020, 326 (1), 315-327. https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-020-07358-4

2. Ljiljana Gulan, Ivana Penjišević, Jelena M. Stajic, Biljana Milenkovic, Tijana Zeremski, Vladica Stevanović, Aleksandar Valjarević Spa environments in central Serbia: Geothermal potential, radioactivity, heavy metals and PAHs, Chemospere, 2020, 242, 125171. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125171

3. Ljiljana Gulan, Aleksandar Valjarevic, Biljana Milenkovic, Vladica Stevanovic, Gordana Milic, Jelena M. Stajic, Environmental radioactivity with respect to geology of some Serbian spas. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2018, 317(1), 571-578.  https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-018-5914-1

4. Ljiljana Gulan, Jelena M. Stajic, Francesco Bochicchio, Carmela Carpentieri, Gordana Milic, Dragoslav Nikezic, Zora S. Zunic, Is high indoor radon concentration correlated with specific activity of radium in nearby soil? A study in Kosovo and Metohija. Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24, 19561-19568. https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9538-8

5. Ljiljana Gulan, Biljana Milenkovic, Tijana Zeremski, Gordana Milic, Biljana Vuckovic, Persistent organic pollutants, heavy metals and radioactivity in the urban soil of Priština City, Kosovo and Metohija. Chemosphere 2017, 171, 415-426. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.064

6. Ljiljana Gulan, Zora S. Zunic, Gordana Milic, Tetsuo Ishikawa, Yasutaka Omori, Biljana Vuckovic, Dragoslav Nikezic, Dragana Krstic and Peter Bossew, First step of indoor thoron mapping of Kosovo and Metohija. Radiation Protection Dosimetry 2014, 162 (1-2), 157-162.  https://doi.org/10.1093/rpd/ncu250

7. Ljiljana Gulan, Biljana Milenkovic, Jelena M. Stajic, Biljana Vuckovic, Dragana Krstic, Tijana Zeremski and Jordana Ninkov, Correlation between radioactivity levels and heavy metal content in the soils of the North Kosovska Mitrovica environment. Environmental Science- Processes & Impacts, 2013, 15, 1735-1742. http://dx.doi.org/10.1039/C3EM00208J

8. Ljiljana Gulan, Francesco Bochicchio, Carmela Carpentieri, Gordana Milic, Jelena Stajic, Dragana Krstic, Zdenka Stojanovska, Dragoslav Nikezic and Zora S. Zunic, High annual radon concentration in dwellings and natural radioactivity content in nearby soil in some rural areas of Kosovo and Metohija (Balkan region). Nuclear Technology and Radiation Protection, 2013, 28(1), 60-67. http://ntrp.vinca.rs/2013_1/1_2013Bochicchio_pp_60_67.pdf

9. Ljiljana Gulan, Gordana Milic, Peter Bossew, Yasutaka Omori, Tetsuo Ishikawa, Rosaline Mishra, Yelia S. Mayya, Zdenka Stojanovska, Dragoslav Nikezic, Biljana Vuckovic and Zora S. Zunic, Field experience on indoor radon, thoron and their progenies with solid-state detectors in a survey of Kosovo and Metohija (Balkan region). Radiation Protection Dosimetry (2012), 152(1-3), 189-197. https://doi.org/10.1093/rpd/ncs221

10. Biljana Vuckovic, Ljiljana Gulan, Biljana Milenkovic, Jelena M. Stajic, Gordana Milic, Indoor radon and thoron concentrations in some towns of central and South Serbia. Journal of Environmental Management  2016, 183, 938-944. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.09.053.

Остале информације

Пројекти

ИИИ41028 Министарства просвете, науке технолошког развоја Републике Србије „Инегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији-ИНГЕМА_Ц, од 2013.

Област интересовања

Експериментална физика, Радијациона физика

Страни језици

Енглески

© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин