Позив за пријаву научноистраживачких пројеката којима се реализују Интерни пројекти

Објављено: 20.04.2023 07:37 Објавио: Јован Стевановић

На основу члана 8. Правилника о раду Центра за научна истраживања и пројекте Природно-математичког факултета универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Природно-математички факултет расписује

 

ПОЗИВ

за пријаву научноистраживачких пројеката којима се реализују Интерни пројекти

На Природно-математичком факултету (у даљем тексту ПМФ), у оквиру научних истраживања, реализују се Интерни пројекти ПМФ-а (Правилник о раду ЦНИП-а, члан 11.) (у даљем тексту: Пројекат).

На основу усвојеног Програма научно-истраживачког рада ПМФ-а (бр. 182 од 29.03.2016. године) и одлуке Наставно-научног већа Факултета ( од. 10.04.2023.) донета је одлука о расписивању III пројектног циклуса ПМФ-а.

Програм је намењен истраживачима са ПМФ-а (јуниор пројекти), истраживачима са других акредитованих НИО у Србији (макро пројекти), као и привредним субјектима који би учествовали у суфинансирању пројеката.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима која се реализују на ПМФ-у, као и вишедисциплинарна истраживања. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава истраживачима да дефинишу програме истраживања, оформе тимове и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима ван ПМФ-а.

Програм је од општег интереса за ПМФ, а планира се, припрема и реализује у складу са Законом и другим прописима из области научноистраживачке и иновационе делатности, као и правилницима ПМФ-а.

Трајање Пројеката је до две године (24 месеца).

Број учесника на једном Пројекту је најмање пет, а највише десет, од којих најмање половина мора да буде из редова наставника (члан 13. Правилника о раду ЦНИП-а). Један учесник може конкурисати највише на два пројекта.

Руководилац пројекта може конкурисати само на пројекту на ком је руководилац.

Највећи буџет појединачног пројекта је 200.000,00 динара, укупно за две године.

Категорије трошкова које су подобне за финансирање у оквиру Програма дефинисане су чланом 24. Павилника о раду ЦНИП-а

Пријаве Пројеката подносе се у папирној и електронској форми на званичан маил Факултета, попуњавањем формулара 1-4. из Пројектне документације, најкасније до 12.05.2023. године.

Уз Пријаву пројекта потребно је приложити:

  1. Oпис Пројекта (формулар Опис Пројекта);
  2. Планирани буџет Пројекта (Буџет);
  3. Гантограм Пројекта (Дијаграм);
  4. Структуиране биографије учесника Пројекта (Картон учесника пројекта);
  5. Одлуку већа Одсека о подршци подношења Пријаве,
  6. Потврде других институција да ће учесницима пројекта омогућити употребу опреме (уколико постоје учесници који нису са ПМФ-а);
  7. Прилоге (за студенте мастер и докторских студија, учеснике пројеката, потврде матичних институција о нивоу студија на коме су уписани и сл.).

Одбор ЦНИП-а извршиће рангирање предлога пројеката до 05.06.2023. године и Извештај са усвојеним и одбијеним предлозима прослеђује ННВ на коначно одлучивање.

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин