КОНКУРС за упис студената на мастер академске студије школске 2023/24. године

Објављено: 18.09.2023 08:33 Објавио: Јован Стевановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

Природно-математички факултет

Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

E-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Tел: 028/425 396, 425 397; Факс: 028/425 399

REPUBLIC OF SERBIA

UNIVERSITY IN PRISTINA

Faculty of Sciences and Mathematics

Кosovska Mitrovica, Lole Ribara 29

Е-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Phone:  028/425 396, 425 397; Fax: 028/425 399

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

расписује

 

КОНКУРС

за упис студената на мастер академске студије школске 2023/24. године

 

Мастер академске студије трају једну годину и њиховим завршетком стиче се 60 ЕСПБ бодова.

На Факултет се може уписати укупно 90 студената, и то:

- 35 студената чије се образовање финансира из буџета и

- 55  самофинансирајућих студената.

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

 Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Мастер академске студије хемије

4

6

10

Мастер академске студије географије

6

9

15

Мастер академске студије биологије

6

9

15

Мастер академске студије математике

6

9

15

Мастер академске студије физике

4

6

10

Мастер академске студије информатике

9

16

25

УКУПНО

35

55

90

 

 

Износ школарине за самофинансирајуће студенте износи 65.000,00

Износ школарине за стране студенте износи 1.200 ЕУР

 

 

Услови конкурса:

  1. Право уписа на Мастер академске студије хемије имају лица која су завршила основне академске студије хемије или основне академске студије сродних наука (уз утврђивање компатибилности курикулума) обима 240 ЕСПБ.
  2. Право уписа на Мастер академске студије географије имају лица која су завршила основне академске студије географије или основне академске студије сродних наука (уз утврђивање компатибилности курикулума) обима 240 ЕСПБ.
  3. Право уписа на Мастер академске студије биологије имају лица која су завршила основне академске студије биологије или основне академске студије сродних наука (уз утврђивање компатибилности курикулума) обима 240 ЕСПБ.
  4. За упис на Мастер академске студије математике могу конкурисати лица која су завршила основне академске студије математике или сродних студијских дисциплина са остварених најмање 240 ЕСПБ и положене следеће предмете: Функционална анализа, Обичне диференцијалне једначине, Геометрија 1 и Алгебра 2 или еквивалентни предмети.
  5. За упис на Мастер академске студије физике могу конкурисати лица која су завршила основне академске студије физике, са остварених најмање 240 ЕСПБ бодова или одговарајуће основне академске студије са остварених најмање 145 ЕСПБ бодова из предмета који су предвиђени наставним планом и програмом Факултета за Основне академске студије физике.
  6. За упис на Мастер академске студије информатике могу конкурисати лица која су завршила основне академске студије информатике, или друге одговарајуће основне академске студије са остварених најмање 240 ЕСПБ.

 

Конкурсни рокови:

Пријаве на конкурс се предају у Служби за студентска питања Природно-математичког факултета у Косовској Митровици:

Пријава кандидата: од 25.09. до 06.10.2023. године;

Oбјављивање прелиминарне ранг листе 09.10.2023. године.

На утврђени редослед кандидата на прелиминарној ранг листи, кандидат може поднети приговор 10.10.2023. године до 12. сати.

Објављивање коначне ранг листе: 10.10.2023. године;

Упис примљених кандидата: 11. до 13.10.2023. године до 12 сати.

Кандидату приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру студентске службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњени пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 

1) диплому или уверење о дипломирању на основним студијама;

2) додатак дипломи или уверење о положеним испитима на основним студијама;

3) кандидати који диплому нису стекли на ПМФ-у у Косовској Митровици подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;

4) личну карту (на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту);

5) доказ о уплати накнаде трошкова конкурса у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Природно-математичког факултет бр

 

840-1972666-03

 

У терминима предвиђеним за пријављивање, кандидати се могу пријавити и електронским путем (on line).

            На интернет страницама Факултета биће доступна информација о начину електронског пријављивања кандидата.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и сајту Факултета.

 

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата и стицање права на упис на мастер академске студије одређују се на основу:

- дужине времена студирања на претходном нивоу студија (А), са учешћем од највише 30% у укупном броју поена при рангирању,

- опште просечне оцене на претходном нивоу студија (B), са учешћем од највише 30% у укупном броју поена при рангирању и

- број остварених ЕСПБ на претходном нивоу студија (C) из одговарајуће научне дисциплине, са учешћем од највише 40% у укупном броју поена при рангирању, при чему je:

где је: n - укупан број година трајања студија

p - број поновљених година студија, где се године мировања студија не рачунају

- просечна оцена остварена на претходном нивоу студија

b - број ЕСПБ бодова остварених из одговарајуће научне дисциплине на претходним студијама или након извршене еквиваленције

B - број ЕСПБ бодова завршеног студијског програма.

 

Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

            О приговору одлучује декан Факултета.

Одлука декана је коначна. По окончању рока за жалбу или након доношења одлука по жалбама, истиче се коначна paнг листа за сваки студијски програм на сајту и огласним таблама Факултета.

 

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

            Кандидати који су остварили право на упис, приликом уписа дужни су да доставе следећа документа и то:

1) Индекс (добија се на Факултету);

2) Образац ШВ-20 (добија се на Факултету);

3) Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;

4) Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа у износу од 3.000.00 динара;

5) Извод из матичне књиге рођених;

6) Извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме);

7) Оверену фотокопију дипломе или уверење о дипломирању на основним студијама;

8) Оверену фотокопију додатка дипломи или уверење о положеним испитима на основним студијама.

 

                                                                                 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

проф. др Дејан Гурешић

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин