Конкурс за демонстраторе

Објављено: 11:16 14.09.2021 Објавио: Јован Стевановић

В.Д. ДЕКАНА, Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, објављује конкурс за избор у звање:

- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама – Биологија, за ужу научну област Молекуларна биологија, генетика и биохемија, за школску 2021/2022. годину;

- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама – Биологија, за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, за школску 2021/2022. годину;

- једног сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама – Физика, за ужу научну област Општа физика и методика наставе физике, у зимском семестру, школске 2021/2022. године;

- два сарадника ван радног односа - демонстратора за помоћ у настави на основним академским студијама - Математика за ужу научну област Математика, у зимском семестру,  школске 2021/2022. године.

 Кандидати – студенти мастер и докторских студија треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 86 Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018) и у чл. 4. Правилником о поступку и условима за стицање звања сарадника ван радног односа – демонстратора Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, који се налази на сајту Природно-математичког факултета.

            У пријави слободне форме навести име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон и e-mail адресу, као и прилоге који се достављају.

            Уз пријаву је неопходно доставити радну биографију, фотокопију или очитану личну карту, уверење о статусу студента, фотокопију дипломе и додатка дипломи или уверења о завршеним степенима академских студија и уверење о положеним испитима уколико диплома није издата, као и одговарајуће прилоге који поткрепљују наводе кандидата у пријави (нпр. копије сертификата, похвалница, објављених радова у научним и стручним публикацијама и др.). 

Пријаве кандидата са прилозима могу се послати препорученом пошиљком или предати лично Природно-математичком факултету, Лоле Рибара бр. 29, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.          

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве биће одбачене.

© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин