ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Објављено: 14.07.2023 09:51 Објавио: Јован Стевановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

Природно-математички факултет

Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

E-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Tел: 028/425 396, 425 397; Факс: 028/425 399

REPUBLIC OF SERBIA

UNIVERSITY IN PRISTINA

Faculty of Sciences and Mathematics

Кosovska Mitrovica, Lole Ribara 29

Е-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Phone:  028/425 396, 425 397; Fax: 028/425 399

 

КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ траје од  29.08. до 15.09.2023. године и то:

-  Пријављивање кандидата од 29.08. до 04.09.2023. године.

-  Полагање пријемног испита 05.09.2023. године, на свим одсецима факултета са почетком у 10 часова.

-  Oбјављивање прелиминарне ранг листе 05.09.2023. године.

-  На утврђени редослед кандидата на прелиминарној ранг листи, кандидат може поднети приговор 06. и 07.09.2023. године.

-  Објављивање коначне ранг листе 08.09.2023. године.

-  Упис кандидата од 11.09. до 15.09.2023. године до 12 сати.

У терминима предвиђеним за пријављивање, кандидати се могу пријавити и електронским путем (on line).

На интернет страницама Факултета биће доступна информација о начину електронског пријављивања кандидата.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и сајту Факултета.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, или на међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максимални број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

На основу средњошколског успеха и резултата пријемног испита сачиниће се по одсецима Факултета јединствена ранг-листа свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, школске 2023/24. године у другом конкурсном року уписује у прву годину на основним академским студијама 102 студенaта:

 

 Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Биологија

18

3

21

Хемија

15

8

23

Математика

8

4

12

Информатика

18

/

18

Физика

10

5

15

Географија

13

/

13

Укупно:

82

20

102

 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 41.000,00 динара.

Школарина за студенте стране држављане износи 1.200 евра.

Пријаву за упис могу да поднесу кандидати који су завршили одговарајућу средњу школу у четворогодишњем трајању.

 Пријављени кандидати полажу пријемни испит:

- на студијском програму биологија: тест знања из биологије;

- на студијском програму хемија: тест знања из хемије;

- на студијском програму математика: тест знања из математике;

- на студијском програму информатика: тест знања из математике и информатике;

- на студијском програму географија: тест знања из географије;

- на студијском програму физика: тест знања из физике.

Тестови садрже питања из области које се обрађују по програмима средњег образовања наставе физике, хемије, биологије, математике, информатике и географије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;

- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;

- дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;

- решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре).

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса Конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Природно-математичког факултета број:

840-1972666-03

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош.

Кандидати који се пријаве електронским путем (on line) подносе на увид оригинална документа и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита  до 9 сати на дан полагања пријемног испита.

Конкурсом за упис у прву годину основних академских студија обухваћене су и следеће категорије студената:

1*. са инвалидитетом - 1 (буџетски студент);

2*. припадника ромске националности - 1 (буџетски студент);

3*. држављани Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству - 1 (буџетски студент).

 

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидати који су положили пријемни испит и остварили право на упис, приликом уписа у прву годину основних студија дужни су да доставе следећа оригинална документа и то:

1) Оригинална сведочанства свих разреда и диплому средње школе;

2) Личну карту (на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту);

3) Индекс (добија се на Факултету);

4) Образац ШВ-20 (добија се на Факултету);

5) Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;

6) Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;

7) Јединствени образовни број (ЈОБ).

 

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

 

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Приштини кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, a које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.

 

УПИС ДРЖАВЉАЊА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су завршили предходно образовање или део образовања у иностранству или страној школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострифукује стечена страна средњошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

 

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин, може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављанин Републике Србије.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандитат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. До тренутка уписа ови кандидата морају имати нострификована документа.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

- Да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

- Да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

 

                                                                                 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

проф. др Дејан Гурешић

© 2019 - 2024 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин