КОНКУРС за упис студената на докторске академске студије школске 2022/23. године

Објављено: 26.10.2022 11:48 Објавио: Јован Стевановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

Природно-математички факултет

Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

E-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Tел: 028/425 396, 425 397; Факс: 028/425 399

REPUBLIC OF SERBIA

UNIVERSITY IN PRISTINA

Faculty of Sciences and Mathematics

Кosovska Mitrovica, Lole Ribara 29

Е-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Phone:  028/425 396, 425 397; Fax: 028/425 399

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

расписује

 

 КОНКУРС

за упис студената на докторске академске студије школске 2022/23. године

 

Докторске академске студије трају три године и њиховим завршетком стиче се 180 ЕСПБ бодова.

Факултет расписује конкутс за упис укупно 8 студената, и то:

 

 

 Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Докторске академске студије - ХЕМИЈА

1

2

3

Докторске академске студије - БИОЛОГИЈА

1

4

5

УКУПНО

2

6

8

 

 

Износ школарине за самофинансирајуће студенте износи 95.000,00

Износ школарине за стране студенте износи 1.200 ЕУР

 

Услови конкурса

На докторске студије може се уписати лице које има:

1) Завршене основне и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама, односно интегрисаним студијама, или

2) Завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије.

У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер академске студије, односно интегрисане академске студије као услов за упис на докторске студије.

3) Докторске академске студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици могу да упишу и кандидати који су у иностранству завршили академско школовање из сродних научних дисциплина и који су стекли 300 ЕСПБ, с тим што имају први степен - основне академске студије (bachelor: 180 ЕСПБ   или bachelor with honours: 240 ЕСПБ) и одговарајуће мастер академске студије (master са 120 ЕСПБ за bachelor, односно master са 60 ЕСПБ за bachelor with honours). Овакви кандидати морају да имају окончан поступак признавања дипломе ради наставка школовања на Универзитету у Приштини са седиштем у Косовској Митровици.

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријаве на конкурс се предају у Служби за наставу и студентска питања Природно-математичког факултета у Косовској Митровици, од 26.10. до 04.11.2022. године од 10-13 часова.

Oбјављивање прелиминарне ранг листе 07. новембар 2022. године.

На утврђени редослед кандидата на прелиминарној ранг листи, кандидат може поднети приговор 08. новембра 2022. године до 14. часова.

Објављивање коначне ранг листе: 09. новембра 2022. године;

Упис примљених кандидата: 10 и 14. новембар 2022. године до 13 часова.

За пријаву су потребна следећа документа:

1. Дипломa или уверење о дипломирању са основних, мастер или интегрисаних студија.

2. Уверење о положеним испитима или додатак дипломи са основних, мастер или интегрисаних студија.

3. Кандидати који диплому нису стекли на ПМФ-у у Косовској Митровици подносе наставне планове и програме завршених студија претходних нивоа;

4. Извод из матичне књиге рођених (ниje потребaн за кандидате који су држављани Републике Србије).

5. Фотокопија личне карте (без чипа) или очитана електронска лична карта (са чипом)

6. Извод из матичне књиге венчаних (уколико је промењено презиме).

7. Изјава наставника који испуњава услове да буде ментор, а ангажован је на ДАС о прихватању да буде ментор студија/потенцијални ментор.

8. Листа објављених научних радова (кандидати са просечном оценом мањом од 8 на основним академским и мастер академским студијама)

9. Уверење о знању страног језика (само за кандидате који током претходног студирања нису полагали страни језик). Уколико кандидат није у могућности да донесете уверење, а потребно је да га имате биће вам омогућемо да га накнадно донесете уз потписану изјаву.

10. Доказ о уплати накнаде трошкова конкурса у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Природно-математички факултет бр 840-1972666-03.

НАПОМЕНА: Пријава ће бити прихваћена само ако су приложена сва потребна документа.

 

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу јединствене ранг листе, која се формира на основу освојених бодова по следећим критеријумима:

Основни критеријуми:

1. просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама,

2. дужине студирања на основним и мастер академским студијама и

3. компатибилности програма.

Допунски критеријум:

1. учешће у научноистраживачким пројектима током или након студија и

2. научне продукције (објављени научни радови, учешће на конференцијама итд.).

Допунски критеријуми се примењују у случају да су два кандидата на ранг листи након примене основних критеријума изједначена по броју бодова.

Број бодова за научну продукцију обрачунава се на основу утврђених критеријума надлежног Министарства.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.  

Након пријаве кандидата на конкурс Комисија за докторске академске студије ће утврдити ранг листу пријављених кандидата применом критеријума из члана 10. Правилника о докторским академским студијама Природно-математичког факултета.

Комисија ће израчунати скор успеха студија за сваког кандидата, применом критеријума компатибилности програма, просечне оцене и дужине студирања на основним и мастер академским студијама.

 

Укупан број поена израчунава се премa следећој формули:

Број бодова за студенте који су завршили по наставном плану и програму пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, израчунава се премa следећој формули:

K je коефицијент компатибилности програма и има вредност од 0,5-1. Комисија за докторске студије одређује вредност коефицијента узимајући у обзир акредитоване програме студија сродних факултета и њихову компатибилност са програмима студија матичног факултета.

Под просечном оценом подразумева се просечна оцена уписана у диплому основних и диплому мастер студија.

Број година студија је дужина трајања студија према акредитованом студијском програму.

Под дужином студирања подразумева се број месеци студија за које је студент завршио студије.

За кандидате који су студије завршили у предвиђеном року односно до октобра завршне године број месеци студија је 36, ако је завршио трогодишње основне студије, односно 48, ако је завршио четворогодишње основне студије.

За кандидате који су завршили једногодишње мастер студије у року, односно до октобра завршне године студије број месеци студија рачуна се као 12, односно 24 ако су завршили двогодишње мастер студије.

За кандидате који су студије завршили у предвиђеном року односно до октобра завршне године број месеци студија је 48 за завршене четворогодишње студије по наставном плану и програму пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године.

Ако кандидат студије није завршио у предвиђеном року свака два додатна месеца завршетка студија рачунају се као један.

 

Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Након објављивања прелиминарне ран листе кандидат који није задовољан рангирањем може поднети писани приговор у року од 24 сата.

О приговору одлучује декан Факултета.

Одлука декана је коначна. По окончању рока за приговор или након доношења одлука по приговору, истиче се коначна paнг листа на сајту и огласним таблама Факултета.

 

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидати који су остварили право на упис, приликом уписа дужни су да доставе следећа документа и то:

1) Индекс (добија се на Факултету);

2) Образац ШВ-20 (добија се на Факултету);

3) Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;

4) Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа у износу од 3.000.00 динара.

 

ДЕКАН  ФАКУЛТЕТА

Проф. др Дејан Гурешић

 

© 2019 - 2023 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин