Основне информације: Оливера М. Паповић

Образовање

Основне студије

1984. ПМФ у Приштини

Мастер студије

магистратура 1999. ПМФ у Приштини

Докторске студије

1984. ПМФ у Приштини

Кратка стручна биографија

Др Оливера Паповић дипломирала је 1984.год.на ПМФ-у у Приштини (Одсек за биологију ) средњом оценом 9,2; дипломски рад под називом "Флора Голеша",одбранила оценом 10.На поменутом факултету засновала је радни однос01. 11. 1984.год..Последипломске студије уписала 1996/97.Магистарски рад под насловом "Сезонска динамика обраштајних алги у хидрохемијским условима Ситнице, притока и Ибра" одбранила је 1999.год. Докторску дисертацију под насловом "Анализа флоре и фитогеографска припадност планине Рогозне" одбранила је 2016.год. Исте године стекла звање доцента за научну област Ботаника. На одсеку за биологију предавач је на предметима: Биологија алги гљива и лишајева, Методика наставе биологије 2, Фитоекологија (на ОАС), Биоремедијација на МАС и на одсеку за Географију предмет Биогеографија (ОАС).

image
др Оливера М. Паповић

Доцент
Одсек: Одсек за биологију
Mail адреса: olivera.papovic@pr.ac.rs

Референце

Papović, O., Miljković, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2014): Taxonomic analysis of the flora of Rogozna Mountain in Western Serbia. Biologica Nyssana - Journal of Biological Scienses, 5 (1): 17-30.

Papovic, O., Miljković, M., Ranđelović, N., Ranđelović, V. (2014): Phytogeographical characteristics and endemism of the flora of Rogozna Mt. (SW Serbia). Biologica Nyssana - Journal of Biological Sciences, 5 (2): 103-112.

Urošević, V., Marković, R., Papović, O., Sretić, Lj. (1995): Obraštajne alge u hidrohemijskim uslovima Ibra kod Ribarića.Univerzitetska misao - Prirodne nauke, Vol. 2, broj1, Priština.

Urošević, V., Marković, R., Papović, O., Sretić, Lj. (1996): Alge planktona akumulacionog jezera Gazivode. Zbornik radova Fizičko-geografski procesi na Kosovu i Metohiji - I - Naučna monografija.

Plakolli, M., Gecaj, A., Koka, F., Papović, O. (1988):Bacteriological and hydrochemical stuties of Sitnica river from Urosevac to Titova Mitrovica town. Acta Biologiae et Medicinae exsperimentalis, Vol 13. N 1: 29-36.Priština.

Babic, Z., Mitic, N. B., Borzanovic, M., Sretic, Lj., Papovic, O., Đokić, T.(1995): Factor analysis of quantitative dermatoglyphic traits of the digitopalmar complex in patiens with benigh myopia. Book of abstracts of XII - th International symposium on Morphological sciences, Thessaloniki, Greece.

Марковић М., Ракоњац Љ., Смиљић М., Паповић О. (2018): Термофилне храстове шуме и шибљак грабића треће године након пожара на планини Видлич (Thermophylous oak forests and oriental hornbeam scrubwood in the third year after a fire on Mt. Vidlič), Шумарство (Forestry) 1-2: 99-110. Удружење шумарских инжињера и техничара Србије, Шумарски факултет, Београд. Tatjana D. Jakšić, Mirjana M. Smiljić, Vesna P. Stankov-Jovanović, Slaviša M. Stamenković, Olivera M. Papović, Predrag S. Vasić, Marija S. Marković (2017): Activity of catalase in invasive plants from tailing pond of the “Trepča” lead and zinc mine. 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, Networking and regional cooperation towards Invasive Alien Species Prevention and Management in Europe, 28-30 March, Sofia, Bulgaria, Book of abstracts, pp. 102. Mirjana Smiljić, Tatjana Jakšić, Nebojša Živić, Olivera Papović, Predrag Vasić, Marija Marković, Vesna Stankov-Jovanović, Marija Ilić, Slaviša Stamenković (2018): Aktivnost enzima katalaze i sadržaj organskih kiselina kod hajdučke trave (Achillea millefolium) sa sanirane deponije „Žitkovac“ rudarsko metalurško hemijskog kombinata „Trepča“. Zbornik radova XXIII Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 9-10. mart, Čačak, vol. 23, 352-357. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. Jakšić, T.,Papović, O.(2018):Mogući aspekti primena biocenoloških istraživanja algi i makrofaune sliva reke Sitnice u metodici nastave biologije.Nauka bez granica 2.Zbornik radova , Filozofki fakultet, K.Mitrovica.21-22.

Остале информације

Пројекти

нема

Област интересовања

Biologija algi, gljiva, lišajeva, Ekologija biljaka, Bioremedijacija...

Страни језици

Руски, Енглески

© 2019 - 2022 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин