Основне информације: Радомир Д. Ивановић

Образовање

Основне студије

1982. ПМФ Приштина

Мастер студије

1986. ПМФ Београд

Докторске студије

1996. ПМФ Приштина

Кратка стручна биографија

Рођен 24.01.1958. године у Косовској Митровици, где и стално живи. Ожењен и отац двоје деце.

Дипломирао 1982. године  на ПМФ-у у Приштини,  магистарирао 1986. године на ПМФ-у у Београду а докторирао 1992. године на ПМФ-у у Приштини. 

Свој наставни и педагошки рад започео 1983. године у гимназији ''Силвира Томазини'' у Косовској Митровици као професор географије и астрономије. Од октобра 1986. године радио на Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Приштини као асистент за физичку географију а од 1989. године радио на Пољопривредном факултету у Приштини као предавач за предмет Агрометеорологија са климатологијом. Две школске године предавао Агрометеорологију и на Агрономском факултету у Чачку. Од 2005.  радио на Одсек за географију Природно-математичког факултета у Нишу и предавао  физичко-географске предмете. Од априла 2013. године у радном односу на ПМФ-у у Косовској Митровици на Одсеку за географију. За свој педагошки рад, ангажовање на настави и ван ње и укупни однос према студентима, према студентским анкетама, у последње три године оцењен средњом оценом 9,22. 

Био је ментор за израду више од 50 мастер и 100 завршних радова, коментор на изради једне докторске дисертације, седам пута члан комисије на одбрани докторских радова и три пута члан комисије на одбранама магистарских радова. Такође, био је више пута члан комисија за избор млађих колега. Обављао је више послова везаних за руковођење факултета:  продекан за наставу на ПМФ-у у Косовској Митровици- један мандат, председник Савета ПМФ-а у Косовској Митровици (два мандата), члан Савета Универзитета у Косовској Митровици (два мандата), члан Научностручног већа за природно-математичке науке Универзитета у Приштини – два мандата, председник Комисије за оцену поднетих извештаја рецензионих комисија за избор у звања-два мандата, члан Изборног већа ПМФ-а.

Био је рецензент у две монографије и у неколико домаћих и међународних часописа.

Објавио четири књиге и више од 50 научних радова у међународним и домаћим часописима.

image
др Радомир Д. Ивановић

Редовни професор
Одсек: Одсек за географију
Mail адреса: radomir.ivanovic@pr.ac.rs

Референце

1. Valjarević, A., Đekić, T., Stevanović, V., Ivanović, R., Jandžiković, B. (2018): GIS numerical and remote sensing analyses of forest changes in the Toplica region for the period of 1953-2013, Applied Geography, vol.92, str.131-139.

2. Наташа М. Мартић-Бурсаћ,  Бранислав Л. Бурсаћ, ВладанДуцић, Александар Р. Радивојевић, Ненад В. Живковић, Радомир Д. Ивановић, Мрђан М. Ђокић, Љиљана С. Стричевић, Милена Ј. Гоцић,(2017), THE IMPACT OF MEDITERRANEAN OSCILLATIONS ON PERIODICITY AND TREND OF TEMPERATURE IN THE VALLEY OF THE NISAVA RIVER:A FОURIER AND WAVELET APPROUCH, THERMAL SCIENCE: VOL.21 (3), 1389-1398.

3. Данијела Вукоичић, Саша Милосављевић, Ивана Пењишевић, Никола Бачевић, Милена Николић, Радомир Ивановић, Бојана Јанџиковић (2018): Spatial analysis of air temperature and its impact of the sustainable development of mountain tourism in Central and Western Serbia tourist zone; IDOJARAS vol.122 (3), Budapest, Hungary.pp.259-284

4. Danijela Vukoičić, Radomir Ivanović, Dragan Radovanović, Jovan Dragojlović, Nataša Martić-Bursać, Marko Ivanović and Dušan Ristić (2020), Assessment of Geotourism Values and Ecological Status of Mines in Kopaonik Mountain (Serbia), Minerals 2020, 10(3), 269-283; 

5. D. R. Ivanović, Dj. A Valjarević, R. D. Srećković-Batoćanin, N. M. Martić-Bursać, D. Ž. Vukoičić, R. M. Ivanović (2019): Hydrogeothermal potentials of Rogozna mountain and possibility of their valorization, Open Geosciences vol. 11, issue 1,  pp.1071–1083.

6. Živanović, S., Ivanović, R., Nikolić, M., Đokić, M. Tošić, I., (2020): Influence of air temperature and precipitation on the risk of forest fires in Serbia, Meteorology and Atmospheric Physics, Vol.132, Issue 6.

7. Наташа Мартић-Бурсаћ,  Ивановић Р., Милена Николић, (2015), Agricultural production in the Nis valley - Agroclimatic conditions,  Теме 39(1), 2015. pp. 275-289 

8. Dragan Burić, Radomir Ivanović, Milan Milenković (2018): INDICATORS OF SPECIFICITY OF CLIMATE: THE EXAMPLE OF PODGORICA (MONTENEGRO) Зборник радова  Географског Института “Јован Цвијић“ САНУ, Књига 68, бр. 3

9. Ивановић, Радомир (2020): Обновљиви извори енергије – потенцијали и коришћење, ПМФ Косовска Митровица.

10. Dragan Burić, Radomir Ivanović, Luka Mitrović (2007): Klima Podgorice, Hidrometeorološki zavod Crne Gore, Podgorica.

Остале информације

Пројекти

"Физичко-географски процеси на Косову и Метохији" -  Министарства за науку и технологију 1996-2000. 

"Индустрија производње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема" ТР 37016. 

"Дигитализација културних и верских објеката на територији заједнице српских општина и стварање базе геопросторних података" ПМФ у Косовској Митровици.

Област интересовања

Геонауке - физичка географија (климатологија и хидрологија)

Страни језици

Енглески

Линкови ка релеватним профилима Google Schoolar, Researchgate ORCID, SCOPUS

https://scholar.google.com/scholar?hl=sr&as_sdt=0%2C5&q=ivanovic+radomir&oq=ivanovic

© 2019 - 2023 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин