КОНКУРС за упис студената на мастер академске студије школске 2021/22 . године

Објављено: 11:48 08.09.2021 Објавио: Јован Стевановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
Природно-математички факултет
Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
E-mail: pmfkm@pr.ac.rs
Tел: 028/425 396, 425 397; Факс: 028/425 399
REPUBLIC OF SERBIA
UNIVERSITY IN PRISTINA
Faculty of Sciences and Mathematics
Кosovska Mitrovica, Lole Ribara 29
Е-mail: pmfkm@pr.ac.rs
Phone: 028/425 396, 425 397; Fax: 028/425 399

 

Бр. 542
Датум: 08.09.2021. године

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

КОСОВСКА МИТРОВИЦА

расписује

КОНКУРС

за упис студената на мастер академске студије школске 2021/22 . године

Мастер академске студије трају једну годину и њиховим завршетком стиче се 60 ЕСПБ бодова.

На Факултет се може уписати укупно 90 студената, и то:

- 35 студената чије се образовање финансира из буџета и

- 55  самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно
Мастер академске студије хемије 4 6 10
Мастер академске студије географије 6 9 15
Мастер академске студије биологије 6 9 15
Мастер академске студије математике 6 9 15
Мастер академске студије физике 4 6 10
Мастер академске студије информатике 9 16 25
УКУПНО: 35 55 90
 

Износ школарине за самофинансирајуће студенте износи 65.100,00

Износ школарине за стране студенте износи 1.200 ЕУР

Услови конкурса:

1. Право уписа на Мастер академске студије хемије имају лица која су завршила основне академске студије хемије или основне академске студије сродних наука (уз утврђивање компатибилности студијских програма које се врши на основу процента поклапања студијских програма ОАС завршеног факултета и ОАС Факултета, а које се врши на основу копматибилности курикулума) обима 240 ЕСПБ.

2. Право уписа на Мастер академске студије географије имају лица која су завршила основне академске студије географије или основне академске студије сродних наука (уз утврђивање компатибилности студијских програма које се врши на основу процента поклапања студијских програма ОАС завршеног факултета и ОАС Факултета, а које се врши на основу копматибилности курикулума) обима 240 ЕСПБ.

3. Право уписа на Мастер академске студије биологије имају лица која су завршила основне академске студије биологије или основне академске студије сродних наука (уз утврђивање компатибилности студијских програма које се врши на основу процента поклапања студијских програма ОАС завршеног факултета и ОАС Факултета, а које се врши на основу копматибилности курикулума) обима 240 ЕСПБ.

4. За упис на Мастер академске студије математике могу конкурисати лица која су завршила основне академске студије математике или сродних студијских дисциплина са остварених најмање 240 ЕСПБ и положене следеће предмете: Функционална анализа, Обичне диференцијалне једначине, Геометрија 1 и Алгебра 2 или еквивалентни предмети.

5. За упис на Мастер академске студије физике могу конкурисати лица која су завршила основне академске студије физике, са остварених најмање 240 ЕСПБ бодова или одговарајуће основне академске студије са остварених најмање 145 ЕСПБ бодова из предмета који су предвиђени наставним планом и програмом Факултета за Основне академске студије физике.

6. За упис на Мастер академске студије информатике могу конкурисати лица која су завршила основне академске студије информатике, или друге одговарајуће основне академске студије са остварених најмање 240 ЕСПБ.

Конкурсни рокови:

Пријаве на конкурс се предају у Служби за студентска питања Природно-математичког факултета у Косовској Митровици:

Пријава кандидата: од 20. до 28. септембра 2021. године;

Oбјављивање прелиминарне ранг листе 28. септембра 2021. године.

На утврђени редослед кандидата на прелиминарној ранг листи, кандидат може поднети приговор 29. септембра 2021. године до 12. часова.

Објављивање коначне ранг листе: 29. септембар 2021. године;

Упис примљених кандидата: 30. 09. до 01. октобра  2021. године до 14 часова.

Кандидату приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру студентске службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњени пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 

1) диплому или уверење о дипломирању на основним студијама;

2) додатак дипломи или уверење о положеним испитима на основним студијама;

3) кандидати који диплому нису стекли на ПМФ-у у Косовској Митровици подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;

4) личну карту (на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту);

5) доказ о уплати накнаде трошкова конкурса у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Природно-математички факултет бр

840-1972666-03

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата и стицање права на упис на мастер академске студије одређују се на основу:

- дужине времена студирања на претходном нивоу студија (А), са учешћем од највише 30% у укупном броју поена при рангирању,

- опште просечне оцене на претходном нивоу студија (B), са учешћем од највише 30% у укупном броју поена при рангирању и

- број остварених ЕСПБ на претходном нивоу студија (C) из одговарајуће научне дисциплине, са учешћем од највише 40% у укупном броју поена при рангирању, при чему je:

 
 

где је: n - укупан број година трајања студија

p - број поновљених година студија, где се године мировања студија не рачунају

- просечна оцена остварена на претходном нивоу студија

b - број ЕСПБ бодова остварених из одговарајуће научне дисциплине на претходним студијама или након извршене еквиваленције

B - број ЕСПБ бодова завршеног студијског програма.

Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

            О приговору одлучује декан Факултета.

Одлука декана је коначна. По окончању рока за жалбу или након доношења одлука по жалбама, истиче се коначна paнг листа за сваки студијски програм на сајту и огласним таблама Факултета.

 

в.д. декана, проф. др Бранко Дрљача

 

 

© 2019 - 2021 Природно-математички факултет. Сва права задржана. Design & Developed by: Дубљанин